Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ćwiczenia terenowe (praktyka geotechniczna)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-604-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowalski Michał (kowalski@agh.edu.pl)
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
dr inż. Stopkowicz Agnieszka (agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl)
dr inż. Bednarek Łukasz (bednarek@agh.edu.pl)
mgr inż. Kolano Malwina (mkolano@agh.edu.pl)
mgr inż. Blajer Mateusz (blajer@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady rozpoznawania i oceny stanu gruntów spoistych i niespoistych na podstawie badań makroskopowych. BG1A_W08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna zasady oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie wyników z badań sondą lekką dynamiczną DPL, sondą wkręcaną WST i sondą obrotową FVT. BG1A_W08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Wykonywanie wierceń ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych w warunkach bez i z napiętymi zwierciadłami wody gruntowej. BG1A_U22 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Wykonywanie sondowań ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych z wykorzystaniem sondy lekkiej dynamicznej DPL, sondy wkręcanej WST i sondy obrotowej FVT. BG1A_U22 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wagę pracy w zespole BG1A_K06 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady rozpoznawania i oceny stanu gruntów spoistych i niespoistych na podstawie badań makroskopowych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna zasady oceny stanu gruntów spoistych i niepoistych na podstawie wyników z badań sondą lekką dynamiczną DPL, sondą wkręcaną WST i sondą obrotową FVT. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykonywanie wierceń ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych w warunkach bez i z napiętymi zwierciadłami wody gruntowej. - - - - - - + - - - -
M_U002 Wykonywanie sondowań ręcznych do 5 metrów głebokości w gruntach spoistych i niespoistych z wykorzystaniem sondy lekkiej dynamicznej DPL, sondy wkręcanej WST i sondy obrotowej FVT. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wagę pracy w zespole - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Program praktyk obejmuje:
-

 1. Zapoznanie się z terenem badań polowych i wytyczenie otworów badawczych,
 2. Zapoznanie się ze sprzętem do polowych badań geotechnicznych,
 3. Wiercenia ręczne do głębokoœci ok. 5,0 metrów,
 4. Badania makroskopowe gruntów,
 5. Sondowania sondą wkręcaną (WST) do głębokoœci ok. 5,0 metrów (z metryką badania),
 6. Sondowania lekką sondą dynamiczną DPL do głębokoœci ok. 5,0 metrów (z metryką badania),
 7. Sondowania sondą skrzydełkową FVT,
 8. Wiercenia z przechodzeniem przez zwierciadło wody gruntowej.

Praca samodzielna:
-

 1. Lokalizacja wierceń i sondowań na podkładzie sytuacyjno-wysokośœciowym,
 2. Interpretacja wyników z sondowań (WST, DPL, FVT),
 3. Interpretacja wyników z badań makroskopowych,
 4. Sporządzenie profilu otworu badawczego,
 5. Sporządzenie przekroju geotechnicznego,
 6. Wykonanie sprawozdania z praktyk zawierającego opis poznanych metod badawczych oraz opracowane dane z badań zawierajace punkty od 1 do 5.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L.: Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa, PIG 1999.
 2. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno-inżynierskie. Warszawa, WG 1973.
 3. Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. Warszawa, PWN 1980.
 4. Kotowski J., Kraiński A.: Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zielona Góra, 2000.
 5. Pisarczyk S., Rymsza B.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Warszawa, OWPW 1993.
 6. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa, PWN 2001.
 7. Polska Norma PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział
  i opis gruntów.
 8. Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 9. Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 10. Polskia Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 11. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis.
 12. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
 13. Sanecki L.: Geotechniczne badania polowe. Kraków, Wydawnictwa AGH 2003.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.
 2. Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.
 3. Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.
 4. Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.
 5. Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.
 6. Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.
 7. Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.
Informacje dodatkowe:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia.
 2. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń terenowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań (sprawozdanie i obrona ustna sprawozdania), bez możliwośći poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
 3. Wymagane są wszystkie obecności w trakcie zajęć terenowych bez możliwości odrabiania nieobecności.