Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stalowe konstrukcje budowlane
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-606-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych BG1A_W02, BG1A_W01, BG1A_W04, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BG1A_U05, BG1A_U03, BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje BG1A_K02, BG1A_K05, BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych + - + + - - - - - - -
M_W002 Student umie ocenić noś nośność konstrukcji w prostych przypadkach obciążenia + - + + - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić problem utraty stateczności prostych elementów konstrukcyjnych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności + - + + - - - - - - -
M_U002 Student umie określić wielkości charakterystyczne jak i obliczeniowe, tak obciążeń jak i wytrzymałości + - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Kratownice, projektowanie węzłów kratownic
2. Ramy, projektowanie prętów ram, projektowanie naroży ram
3. Rodzaje hal przemysłowych. Założenia ogólne. Układy konstrukcyjne
4. Schematy statyczne hal jednonawowych, wytyczne projektowania, obciążenia
5. Obliczenia statyczne układów poprzecznych hal, elementy przekrycia dachowego hal
6. Tężniki dachowe, tężniki pionowe i podłużne hal, ściany zewnętrzne hal
7. Ochrona antykorozyjna
8. Ochrona antyogniowa

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Nośność połączeń śrubowych
2. Wyznaczanie siły krytycznej pręta o przekroju prostokątnym posiadającego krzywiznę początkową
3. Wyznaczanie osi obojętnej w złożonym pręcie rozciąganym
4. Wyznaczanie położenia środka ścinania dla pręta cienkościennego
5. Pomiar ugięć belki zginanej o przekroju dwuteowym
6. Określenie ugięć konstrukcji belkowych przy wykorzystaniu metody elmentów skończonych
7. Wyznaczanie stałych materiałowych przy wykorzystaniu pomiarów tensometrycznych

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. I. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2000
2. Łubiński M. Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Obiekty budowlane. Arkady 2007
3. Niewadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN 2003
4. Ćwiczenia laboratoryjne pod redakcją S.Wolnego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-dydaktyczne AGH, Kraków 2007
5. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów pod redakcją M.Bernasia. PWN, Warszawa 1979
6. Materiały dydaktyczne: http://zwmik.imir.agh.edu.pl/gorn/index.htm

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak