Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monolityczne konstrukcje budowlane
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-608-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wałach Daniel (walach@agh.edu.pl)
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zasad projektowania podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych BG1A_W07, BG1A_W06, BG1A_W09, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę na temat oceny stanu technicznego żelbetowych elementów konstrukcyjnych BG1A_W07, BG1A_W06, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność rozumienia istoty konstrukcji betonowych BG1A_U05, BG1A_U08, BG1A_U07, BG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych BG1A_U05, BG1A_U02, BG1A_U08, BG1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego BG1A_K07, BG1A_K02, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zasad projektowania podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat oceny stanu technicznego żelbetowych elementów konstrukcyjnych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność rozumienia istoty konstrukcji betonowych + - + + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Płyty jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone, jedno i wieloprzęsłowe. Stropy gęstożebrowe,
schody, wieńce, nadproża. Fundamenty taśmowe, stopowe, bliźniacze, płytowe i blokowe. Ramy i
ustroje prętowe. Hale przemysłowe. Technologia wykonania budownictwa monolitycznego.

Ćwiczenia laboratoryjne:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci projektują i wykonują pełnowymiarowe elementy
belkowe, które następnie obciążają w celu przeprowadzenia analizy granicznych stanów
nośności i użytkowalności. Studenci sporządzają protokoły z badań oraz wykonują analizę
uzyskanych wyników.

Ćwiczenia projektowe:

Przykłady zestawiania obciążeń oraz wykonywania obliczeń statycznych podciągu. Przykłady
wymiarowania i konstruowania podciągu. Obliczanie słupa i stopy oraz wykonywanie rysunków
konstrukcyjnych zwymiarowanych elementów. Audytoryjna analiza przykładów projektowych.
Konsultacje indywidualne i odbiór projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń projektowych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kobiak J. Stachurski W.: Konstrukcje Żelbetowe. Warszawa, Arkady 1984, 1991.
2. Starosolski W.: Konstrukcje Żelbetowe wg. PN-B-03264:2002. Wyd. PWN Warszawa 2003 i 2006.
3. Łapko A., Jensen B.Ch.: Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych. Warszawa, Arkady 2005.
4. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN: Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i
sprężonych wg Eurokodu 2. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów.
Egzamin obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.