Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje budowlane
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-609-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opanowanie wiedzy w zakresie instalacji budowlanych; zapoznanie się z zasadami projektowania instalacji wykonywanych w budynkach, sporządzenia rysunków wykonania obliczeń wg literatury, norm i rozporządzeń oraz wytycznych do projektowania

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych BG1A_W18, BG1A_W06, BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych BG1A_W13, BG1A_W06, BG1A_W17, BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane BG1A_U17, BG1A_U12, BG1A_U06, BG1A_U23, BG1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych BG1A_U17, BG1A_U12, BG1A_U20, BG1A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. BG1A_K05, BG1A_K03, BG1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumienie zasad działania budowlanych urządzeń instalacyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować typowe instalacje budowlane + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać poszczególne elementy instalacji budowlanych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Mikroklimat pomieszczeń. Czynniki komfortu. Wymagania norm projektowania do mikroklimatu pomieszczeń. Mikroklimat pomieszczeń. Reżym temperaturowy budynku i pomieszczeń. Wybór konstrukcji ochronnych. Zaopatrzenie w wodę pitną – przyłącze zimnej wody. Podłączenie do sieci wodociągowej. Rozdział wody w budynku i schemat instalacji wody zimnej. Wymiarowanie rur. Lokalne zaopatrzenie w wodę. Instalacje służące wykorzystaniu wody deszczowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w systemie pojemnościowym. Ogólne uwagi do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Dobór powierzchni kolektorów i ogólny rachunek ekonomiczny. Montaż kolektorów. Odprowadzenie ścieków (instalacje kanalizacyjne). Wyznaczenie pionów kanalizacyjnych i przewodów wentylacyjnych kanalizacji. Podłączenie rur odpływowych poniżej poziomu podpiwniczenia. Przewody odpływowe, przykanalik. Schemat instalacji kanalizacji. Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych. Sprawdzanie wysokości podłączeń. Odprowadzenie wody deszczowej. Instalacja i urządzenie gazowe. Paliwa gazowe i ich właściwości. Magazynowanie gazu. Sieć gazowa i instalacje gazowe. Urządzenia gazowe. Wykorzystanie biogazu dla systemów gazowych budynków. Instalacje ogrzewania. Obliczenie zapotrzebowania ciepła. Umieszczenie i dobór grzejników. Systemy ogrzewania (panelowo-promieniowego, parowego, powietrznego, elektrycznego i kombinowanego, mieszkalnego wodnego, gazowego). Piecyki i kominy. Schemat instalacji ogrzewania budynków. Dobór i montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Schemat instalacji ogrzewania przy zastosowaniu grzejników i ogrzewania podłogowego. Automatyka ciepłownicza. Zyski ciepła od nasłonecznienia i z innych źródeł. Oczyszczanie powietrza. Systemy zaopatrzenia ciepła budynków. Rurociągi cieplne. Sposoby układania przewodów cieplnych. Systemy zaopatrzenia gorącej wody budynków. Wiadomości ogólne o systemach kotłowych. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i energii wiatru dla zaopatrywania budynków w ciepło i prąd. Systemy zaopatrzenia budynków w ciepło z wykorzystaniem energii słońca.

Ćwiczenia projektowe:

Projektowanie instalacji zimnej i cieplej wody. Projektowanie odprowadzenia ścieków i wody deszczowej. Projektowanie instalacji gazowej w budynku. Parametry obliczeniowe środowiska dla projektowania systemu ogrzewania (SO), systemów wentylacji (SW) i klimatyzacji pomieszczeń (SKP) w ciepłą i chłodną porę roku. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla projektowania SO, SW, SKP. Wybór obudowy budynku i jej obliczenie ciepło techniczne. Obliczenia strat ciepła budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Dobór kotła dla budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat połączenia CO do sieci ciepłowniczej. Rzut CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Schemat aksonometryczny CO budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Obliczenia i dobór grzejników budynku jednorodzinnego, pomieszczenia w budynku. Obliczenia i dobór gazowego kotła centralnego ogrzewania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. 2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego.
3.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie obejmuje treści przedstawione na wykładzie oraz wykonanie i obrona projektu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fox, U. Techniki instalacyjne w budownictwie. Projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, zmiana sposobu użytkowania. Warszawa: Arkady, 1998.
2. Żukowski, S.S., Labaj B.J. Systemy energopostaczannia i zabezpeczennia mikroklimatu budynkiw ta sporud. Lwiw, 2000.
3. Rabjasz, R., Dzierzgowski, M. Instalacje centralnego ogrzewania z rur wielowarstwowych. Gdańsk, 1998.
4. Krygier K. Sieci ciepłownicze. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2002.
5. Szewczyk, B. Termomodernizacja instalacji w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej. Warszawa, 1999.
6. Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. Warszawa, 1996.
7. Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu. Warszawa, 1996.
8. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Warszawa, 2001.
9. Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady: Warszawa, 1998.
10. Sosnowski S., Tabernacki J., Chdzicki J. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Instalator Polski: Warszawa, 2000.
11. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocne do ćwiczeń. W-wo PW, 2001.
12. Depczyński W., Szamowski A. Budowle i zbiorniki wodne. W-wo PW, Warszawa, 1999.
13. Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E. – Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, wyd. 3 popr., 2002.
14. Ammon, J. Ścianki instalacyjne. Nowe techniki montażu instalacji w łazienkach. EURO-MEDIA: Warszawa, 1997.
15. Automatyka ciepłownicza. SAMSON Sp. Z.o.o.: Warszawa, 1998.
16. Instalacje elektryczne. COBO-PROFIL: Warszawa, 2000.
17. Mizieliński, B. Systemy oddymiania budynków. Wentylacja . WNT: Warszawa, 1999.
18. Ulrich H.-J. Technika klimatyzacyjna. Poradnik. IPPU MASTA: Gdańsk, 2001.
19. Markiewicz, H. Instalacje elektryczne . – WNT, Warszawa, 2002.
20. Jabłoński, W. Instalacje elektryczne w budownictwie. WsiP: Warszawa, 1999.
21. Strzyżewski J., Strzyżewski J. Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym. Arkady: Warszawa, 2002.
22. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T. Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. W-wa PW, 2001.
23. Karpiński, M. Instalacje gazu. Warszawa, 2000.
24. Bąkowski, K. Sieci i instalacje gazowe. WNT: Warszawa, 2002.
25. Instalacja i urządzenie gazowe: projektowanie, wykonywanie, odbiór i eksploatacja. Warszawa, 1999.
26. Jones, W.P. Klimatyzacja. Arkady Warszawa, 2001.
27. Klimatyzacja: poradnik / Pod red. Bolesława Garińskiego, Warszawa, 2001.
28. Nantka, M.B. Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. W-wo PŚ: Gliwice, 2000.
29. Ogrzewnictwo dla praktyków / Pod red. Haliny Koczyk. Poznań, 2002.
30. Kruczek, S. Kotły. WNT: Warszawa, 2001.
31. Szymański, T., Wasyluk, W. Wentylacja użytkowa. Poradnik, WNT: Warszawa, 2000.
32. Petykiewicz P. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. Biblioteka COSiW SEP, Warszawa, 2001.
33. Prawo budowlane.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall — Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie // Architectus. —2010 nr 2 s. 243–247
2. KINAS O. V. Experimental researches of expense of air are through cracks of the real windows and balcony doors // W: Resursoekonomnì materìali, konstrukcìï, budìvlì ta sporudi : resursoekonomnì materìali, vlastivostì ta tehnologìï vigotovlennâ : budìvlì ì sporudi : osnovi ì fundamenti : pekonstrukcìâ ì pìdsilennâ budìvel’ ì sporud / redkol. Ê. M. Babič [et al.] ; Mìnìsterstvo osbìti ì nauki Ukraïni [et al.]. — Rìvne : Nacìonal’nij unìversitet vodnogo gospodarstva ta pripodokoristyvannâ, cop. 2008. — ISBN 966-7447-21-9 ; (Zbìrnik naukovih prac’ ; vip. 16 č. 1). — S. 159–170.
3. KINASH O.: Doświadczalne badania wydajności powietrza przez otwory szczelinowe — Experimental research into air efficiency through vents / // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : 2009.—S. 69–70.
4. KINASH O.: Peculiarities of ventilating of the Lviv Opera Hall // W: Architektura bez granic ; architektura w kulturze ; kultura architektury = Architecture without limits ; culture of architecture ; architecture in culture : I/IV międzynarodowa konferencja = I/IV international conference : Wrocław 25 listopada 2010 = Wroclaw 25th November 2010 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PWr WA, ZKiBO, 2010

Informacje dodatkowe:

1.Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.
2.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia), bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
3.Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca na sali, podobnie na zajęciach laboratoryjnych musi być realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.