Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja produkcji budowlanej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-610-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Orłowski Zygmunt (orlowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady organizacji pracy i metody organizacji produkcji budowlanej BG1A_W20, BG1A_W16, BG1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Wymienia i definiuje podstawowe i porównawcze mierniki pracy BG1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W003 Zna metody organizacji budowy/ procesów budowlanych BG1A_W16 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W004 Zna rodzaje harmonogramów budowlanych oraz sposoby ich odwzorowań graficznych BG1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Umie opracować model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego i dokonać jego analizy w funkcji czasu i zasobów BG1A_U15, BG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować różne rodzaje harmonogramów budowlanych BG1A_U05, BG1A_U16, BG1A_U15, BG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu/terenu budowy BG1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ocenia przebieg realizacji robót budowlanych i proponuje oraz prezentuje metody poprawy efektywności jego wykonania BG1A_K08, BG1A_K05, BG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady organizacji pracy i metody organizacji produkcji budowlanej + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i definiuje podstawowe i porównawcze mierniki pracy + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody organizacji budowy/ procesów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna rodzaje harmonogramów budowlanych oraz sposoby ich odwzorowań graficznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego i dokonać jego analizy w funkcji czasu i zasobów + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować różne rodzaje harmonogramów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu/terenu budowy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ocenia przebieg realizacji robót budowlanych i proponuje oraz prezentuje metody poprawy efektywności jego wykonania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Ewolucja metod zarządzania
3. Podstawowe reguły, prawa i zasady organizacji pracy
4. Podstawowe i porównawcze mierniki pracy
5. Metody organizacji budowy
6. Projektowanie realizacji budowy w czasie i w przestrzeni
7. Rodzaje harmonogramów budowlanych
8. Analiza modeli sieciowych realizacji budowy

Ćwiczenia laboratoryjne:

Objaśnienie ćwiczeń polegających na wykonaniu projektu organizacji budowy wybranego obiektu z wykorzystaniem informatycznego systemu Planista do harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych. Przygotowanie danych do opracowania harmonogramów budowy (zestawienie analityczne, model sieciowy). Wykonanie harmonogramów: ogólnego budowy, zatrudnienia pracowników, materiałowego i finansowego. Przygotowanie danych i wykonanie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy. Oddanie i obrona ćwiczenia projektowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50% wykonanie zadania projektowego i jego obrona

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z budownictwa, technologii robót budowlanych i kalkulacji kosztów. Podstawą zadania projektowego może być kosztorys wykonany na zajęciach z przedmioty Ekonomika budowy/Rachunkowość zarządcza w budownictwie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biernacki J., Cyunel B.: Metody sieciowe w budownictwie. Wyd. Arkady 1989.
2. Biruk S., Jaworski K.M., Tokarski Z.: Podstawy organizacji robót drogowych. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. Jaworski K..M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
4. Jaworski K. .M.: Podstawy organizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
5. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
6. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
7. Pisarska E., Połoński M.: Elementy organizacji robót inżynierskich. Wyd. SGGW, Warszawa 2002
8. Połoński M.: Harmonogramy sieciowe w robotach inżynierskich. Wyd. SGGW, 2006.
9. Rowiński L.: Organizacja produkcji budowlanej. Wyd. Arkady 1989.
10. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wyd. Uczelniane AGH, Kraków 2010.
11. Taczanowska T., Jaśkowski P.: Ergonomia w budownictwie. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998
12. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu , zadań.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć).