Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-611-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Kosecki Andrzej (akosecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej BG1A_W20, BG1A_W16, BG1A_W17, BG1A_W22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. BG1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Ma wiedzę na temat zarządzania cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. BG1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego BG1A_U19 Projekt
M_U002 Potrafi prowadzić inwestycję budowlaną BG1A_U19 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. BG1A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu przygotowania i wykonania i oddania do eksploatacji inwestycji budowlanej + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przedsięwzięcia budowlanego i przepisów prawnych regulujących działalność inwestycyjną w budownictwie w poszczególnych etapach cyklu inwestycyjnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zarządzania cyklem życia przedsięwzięcia budowlanego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować przepisy prawa budowlanego + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prowadzić inwestycję budowlaną + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Proces inwestycyjny w budownictwie, fazy, etapy.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
3. Funkcje kierowania.
4. Kierowanie procesem na etapie przygotowania i projektowania inwestycji
3. Struktury organizacyjne w budownictwie.
4. Tryby zlecania wykonawstwa robót budowlanych.
6. Kontrakty budowlane.
7. Monitorowanie realizacji procesu inwestycyjnego

Ćwiczenia audytoryjne:

Opracowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej zagadnień kierowania procesem inwestycyjnym w budownictwie – zadania zespołowe. Udział w dyskusji i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 9 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 50% ocena prezentacji i odpowiedzi na zadane pytania

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A.: Organizacja i zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwa uczelniane. Politechnika Lubelska. Lublin, 2002.
2. Kasprowicz T.: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Kietliński W., Janowska J., Woźniak C.: Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2007.
4. Korzeniewski W.: Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa. Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa 2008.
5. Olearczuk E.: Eksploatacja nieruchomości budowlanych. Wyd. COIB, Warszawa 2005.
6. Werner W.A.: Procedury inwestowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
7. Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
10. Połoński M.: Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Wyd. SGGW, 2008.
11. Czasopisma techniczne z dziedziny budownictwa i zarządzania.
12. Strony internetowe
13. Prawo budowlane
14. Prawo zamówień publicznych
15. Prawo o partnerstwie publiczno prywatnym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy, Zeszyty Naukowe UEK, nr 792, Wyd. UEK, Kraków 2008, str. 111-122
Kosecki A., Contracts in the Realization of Construction Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Design and Management of Construction Projects”, Wyd.: Technical University of Kosice, Kosice 2013, str. 149-157
Kosecki A., Use of Stochastic Network Models in Managing the Renovation and Rehabilitation Projects, rozdział w pracy zbiorowej pt. “Integrated Approaches to the Design and management of Building Reconstruction”, EuroScientia, Brussels 2014, str. 52-60

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Forma zaliczenia: test jednokrotnego wyboru. Jest możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunek zaliczenia ćwiczeń: wykonanie prezentacji wybranego tematu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.Sposób odrobienia nieobecności na ćwiczeniach: odrobienie z inną grupą.