Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo ziemne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-612-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Flisiak Jerzy (flisiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych BG1A_W08, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowych BG1A_W08, BG1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego BG1A_U05, BG1A_U09, BG1A_U22, BG1A_U03, BG1A_U02, BG1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy BG1A_U09, BG1A_U22, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady projektowania i wykonawstwa podstawowych budowli ziemnych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania ziemnych budowli geotechnicznych i konstrukcji oporowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rodzaje budowli ziemnych – wykopy, nasypy kolejowe i drogowe, zapory ziemne, składowiska odpadów. Charakterystyka zagrożeń związanych z wykonawstwem budowli ziemnych – zagrożenia wodne, procesy osuwiskowe. Metody odwadniania budowli ziemnych. Metody wzmacniania podłoża gruntowego. Stabilizacja gruntów: mieszanki optymalne, stabilizacja wapnem, cementem, bituminami, żywicami itp. Palowanie podłoża, pale iniekcyjne, mikropale. Wykonawstwo robót wzmacniających podłoże. Zasady projektowania budowli ziemnych. Zasady projektowania konstrukcji oporowych – mury oporowe, ścianki szczelne, ścianki szczelinowe, kaszyce, gabiony (kosze siatkowe). Konstrukcje z gruntu zbrojonego. Kotwienie skarp. Zastosowanie geosyntetyków do stabilizacji skarp. Badania geotechniczne służące do wyboru lokalizacji i oceny oddziaływania obiektów inżynierskich na tereny przyległe oraz stan środowiska.

Ćwiczenia projektowe:

W trakcie ćwiczeń studenci wykonują projekt ścianki szczelnej lub szczelinowej oraz projekt wybranej budowli ziemnej wraz z zabezpieczeniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wiłun Z. (1987 – 2000) Zarys geotechniki W. K i Ł Warszawa.
2. Pisarczyk S. (1999 – 2005) Mechanika gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
3. Pisarczyk S. (2005) Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
4. Pisarczyk S. (2004) Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
5. Depczyński W., Szamowski A. (1999) Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
6. Puła O., Rybak Cz., Sarnak W. (1999) Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak