Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyki - 1+3 tygodnie po VI semestrze
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-616-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wiewiórka Dariusz (wiewiork@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wiewiórka Dariusz (wiewiork@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych (roboty zbrojarskie i betoniarskie, wykonywanie deskowań, roboty murarskie, montaż konstrukcji prefabrykowanych, montaż konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji drewnianych, roboty wykończeniowe, prace instalacyjne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, prace geotechniczne) BG1A_W14, BG1A_W18, BG1A_W12, BG1A_W17, BG1A_W10, BG1A_W08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna zasady dokumentacji procesu budowlanego: prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy), wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowych, dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego BG1A_W15, BG1A_W07, BG1A_W06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Zna zasady organizacji procesu budowlanego oraz podstawowe kwestie prawno-administracyjne (uczestnicy procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie) BG1A_W15, BG1A_W12, BG1A_W17 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Zna etapy procesu budowlanego: postępowanie poprzedzające wykonywanie prac budowlanych, prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, niwelacja terenu), budowa, oddawanie do użytku obiektów budowlanych. BG1A_W15, BG1A_W12, BG1A_W17 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie poruszać się po terenie budowy BG1A_U21, BG1A_U16, BG1A_U19 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi rozpoznawać i unikać zagrożeń związanych z wykonywaniem robót budowlanych BG1A_U16, BG1A_U19 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podstawowym zakresie nadzorować prace budowlane BG1A_K06, BG1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych (roboty zbrojarskie i betoniarskie, wykonywanie deskowań, roboty murarskie, montaż konstrukcji prefabrykowanych, montaż konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji drewnianych, roboty wykończeniowe, prace instalacyjne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, prace geotechniczne) - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna zasady dokumentacji procesu budowlanego: prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy), wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowych, dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego - - - - - - - - - + -
M_W003 Zna zasady organizacji procesu budowlanego oraz podstawowe kwestie prawno-administracyjne (uczestnicy procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie) - - - - - - - - - + -
M_W004 Zna etapy procesu budowlanego: postępowanie poprzedzające wykonywanie prac budowlanych, prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, niwelacja terenu), budowa, oddawanie do użytku obiektów budowlanych. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie poruszać się po terenie budowy - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi rozpoznawać i unikać zagrożeń związanych z wykonywaniem robót budowlanych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podstawowym zakresie nadzorować prace budowlane - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Praktyka technologiczna w dowolnie wybranym przedsiębiorstwie budowlanym wykonującym w danym czasie prace budowlane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 27 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dostarczenie:
- podpisanego jednego egzemplarza porozumienia pomiędzy uczelnią a praktykodawcą
- zaświadczenia od praktykodawcy o odbyciu praktyki zgodnie z planem praktyk
- sprawozdania z praktyk
Ocena końcowa ustalana jest na podstawie sprawozdania oraz rozmowy z praktykantem.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – z późn. zm.
2. Panas J. (red.): Poradnik majstra budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa 2012
3. Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Wyd. Arkady, Warszawa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praktyki odbywają się okresie przerwy wakacyjnej. Procedura związana z wyborem miejsca praktyki rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia, po uprzednim kontakcie opiekuna praktyk ze studentami. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć w poniższych dokumentach dostępnych na stronie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (Studia → Sprawy studenckie → Praktyki → Akty prawne i dokumenty):
1) Zarządzenie Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2) Wytyczne w sprawie organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach stacjonarnych na WGiG w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3) Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 14 czerwca 2006 r.