Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-702-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kinasz Oksana (kinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia BG1A_W20, BG1A_W21, BG1A_W24, BG1A_W11, BG1A_W01, BG1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Referat
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza BG1A_U17, BG1A_U05, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U06, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego BG1A_U17, BG1A_U26, BG1A_U27, BG1A_U25, BG1A_U18, BG1A_U24 Projekt inżynierski,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych BG1A_K02, BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K07 Projekt inżynierski,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat pisania pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Wie w jaki sposób formatować pracę zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni - - - - - - - - - + -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu formułowania problemów inżynierskich i ich rozwiązywania - - - - - - - - - + -
M_W004 Wie jak przygotować prezentację do publicznego wystąpienia - - - - - + - - - + -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprezentować publicznie wyniki swoich badań w sposób jasny i ciekawy dla słuchacza - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi napisać zwięzły projekt inżynierski z wyszczególnieniem jego celu i zastosowanych metod badawczych - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi trafnie interpretować wyniki badań - - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi korzystać z literatury polskiej i zagranicznej przy pisaniu projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_U005 Umie zaplanować i wykonać serię badań potrzebnych do realizacji projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty prawidłowego sformułowania problemu badawczego i dobrania odpowiednich metod do jego rozwiązania - - - - - - - - - + -
M_K002 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania projektu inżynierskiego - - - - - - - - - + -
M_K003 Rozumie, że jasny i czytelny przekaz wiadomości jest bardzo ważny podczas wystąpień publicznych - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

1. Sformułowanie problemu inżynierskiego będącego tematem projektu.
2. Zasady pisania projektu – edycja, zasady cytowania źródeł literaturowych, format tabel i rysunków.
3. Określenie celu i zakresu pracy.
4. Wyszczególnienie zadań do realizacji w poszczególnych stadiach projektu.
5. Koncepcja rozwiązań technicznych stosowanych w pracy.
6. Kontrola poszczególnych etapów wykonania projektu.
7. Przygotowanie prezentacji projektu.
8. Prezentacja projektu.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak