Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-704-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opanowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji budowlanych; zapoznanie się ze sposobami opisu zmiennej losowej i rozkładami zmiennej losowe, z funkcjami niezawodności i intensywności uszkodzeń

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. BG1A_W15, BG1A_W25, BG1A_W19 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student potrafi objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki mające zastosowanie w teorii niezawodności konstrukcji budowlanych. BG1A_W04, BG1A_W06, BG1A_W05, BG1A_W08, BG1A_W01, BG1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W003 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. BG1A_W15, BG1A_W25, BG1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznac podstawowe procesy starzenia się obiektów budowlanych BG1A_U01, BG1A_U04, BG1A_U02, BG1A_U03, BG1A_U06, BG1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi określić podstawowe zagrożenia podczas eksploatacji obektów budowlanych BG1A_U09, BG1A_U08, BG1A_U22, BG1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole projektowym (przygotowanie prezentacji i sprawozdania-projektu). Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i poprawność ich interpretacji. BG1A_K01, BG1A_K05, BG1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Student ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem losowych cech ustroju i oddziaływań. BG1A_K01, BG1A_K12, BG1A_K06, BG1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki mające zastosowanie w teorii niezawodności konstrukcji budowlanych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zagadnienia związane z zarządzaniem jakością, metodyką prowadzenia badań niezawodnościowych, ocenę ryzyka, bezpieczeństwa pracy i efektywności funkcjonowania urządzeń inżynierii środowiska. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznac podstawowe procesy starzenia się obiektów budowlanych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe zagrożenia podczas eksploatacji obektów budowlanych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować nad realizacją zadania samodzielnie lub w zespole projektowym (przygotowanie prezentacji i sprawozdania-projektu). Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i poprawność ich interpretacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem losowych cech ustroju i oddziaływań. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Bezpieczeństwo konstrukcji: bezpieczeństwo pożarowe budynków, efekty działania wiatru, bezpieczeństwo powodziowe budynków, zagrożenia sejsmiczne budowli (2); Charakterystyki niezawodności: podstawowe definicje i określenia niezawodności (2); Procesy starzenia obiektów: trybologiczne procesy starzenia, korozyjne procesy starzenia, erozyjne procesy starzenia, zmęczeniowe (objętościowe) procesy starzenia (2); Niezawodność systemów (2); Badania niezawodności obiektów (2); Zastosowanie informatyki w modelowaniu niezawodności obiektów (2); Kształtowanie niezawodności obiektów (2); Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji budowlanych (1)

Ćwiczenia audytoryjne:

Oszacowania statystyczne wartości charakterystycznych: Statystyczna prognoza ekstremalnych działań na konstrukcje, Statystyczna kontrola jakości materiału budowlanego (5), Obliczania niezawodności konstrukcji: nośność, obciążenia, stany graniczne (10)
1, 2. Analiza niezawodności metodą modułów przejść.
3. Model symulacyjny wyznaczania niezawodności układów o strukturze progowej typu KzN.
4. Optymalizacja niezawodności układów nadmiarowych.
5. Ocena efektywności rezerwowania.
6, 7. Model oceny niezawodności układu o złożonej strukturze niezawodnościowej w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
8. Algorytm faktoryzacji.
9. Statystyczna kontrolia jakości procesu produkcyjnego – przykład praktyczny.
10. Kształtowanie i ocena niezawodności obiektu technicznego w fazie projektowania.
11. Ocena jakości i niezawodności procesu produkcyjnego w ujęciu statystycznym.
12. Analiza przyczynowo-skutkowa – diagram Ishikawy – w ocenie niezawodności produktów.
13. Przykład zastosowania sieci neuronowych do oceny niezawodności.
14. Niezawodność w kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń.
15. Zaliczenie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. 2.Ocena końcowa jest liczona jako średnia arytmetyczna z zaliczeń z zajęć projektowych i kolokwium zaliczeniowego. 3.Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektu i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przygotowanie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Biegus A. Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych. PWN. Warszawa-Wrocław, 1999.
2.Bobrowski D. Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1985.
3.Puła W. Zastosowanie teorii niezawodności konstrukcji do oceny bezpieczeństwa fundamentów. Oficyna w-wa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
4.Warszyński M. Niezawodność w obliczeniach konstrukcyjnych. PWN, Warszawa, 1988.
5.Murzewski J. Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Arkady. Warszawa. 1989.
6.Murzewski J. Podstawy projektowania i niezawodność konstrukcji. Politechnika Krakowska. Kraków. 2001.
7.Bucior J. Podstawy teorii i inżynierii niezawodności. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004.
8.Machowski A. Zagadnienia stanów granicznych i niezawodności szkieletów stalowych budynków wielokondygnacyjnych. Monografia 262. Politechnika Krakowska. Kraków. 1999.
9.Pawlikowski J. Różnicowanie klas niezawodności konstrukcji z betonu (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2003.
10. Pawlikowski J. Podstawy projektowania probabilistycznego konstrukcji z betonu. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2003
11.Pawlikowski J. Podstawy projektowania probabilistycznego konstrukcji z betonu. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2004
12. Pawlikowski J. Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków
Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 2010
13. Kolanek K. Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych / Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2007.
14. Gwóźdź M., Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami Probabilistycznymi Kraków: W-wo PK, 2011
15. Handbook of reliability engineering / ed. by Igor A. Ushakov ; this edition updated and edited by Robert A. Harrison and Igor A. Ushakov. New York : John Wiley & Sons, 1994.
16. Probabilistic reliability engineering / Boris Gnedenko, Igor Ushakov ; ed. by James Falk. New York : John Wiley & Sons, 1995.
17. Probabilistyczne gramatyki grafowe w rozpoznawaniu i statycznej analizie podpisów odręcznych : rozprawa doktorska / Marcin Piekarczyk ; promotor Marek R. Ogiela ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
18. Romanowski A., Grudzień K. Probabilistyczne algorytmy estymacji parametrów wybranych procesów przemysłowych [Dokument elektroniczny] Automatyka. – T.10/3 (2006), s. 239-249
19. Szybka J.: Prognozowanie niezawodności urządzeń mechanicznych funkcjonujących w układach z rezerwą. Rozprawy, Monografie, z. 34, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
20. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
21. Migdalski J. (red.): Poradnik niezawodności. Tom 1, 2. Wydawnictwo ZETOM, Warszawa 1992.
22. Ushakov I.: Reliability engineering. John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.
23. PN-EN ISO 9001: 2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Kinash R.: Metody oceny niezawodności konstrukcji budowlanych przy niepełnych parametrach —// Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — 2008 R. 32 R. 2 s. 187 –195.
2. Kinash R.: Niezawodność wzorów obliczeniowych do probabilistycznej oceny wytrzymałości wzmocnionych belek żelbetowych // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. —nr 29. — S. 263–273.
3. Kinash R.: Ocena niezawodności belek żelbetowych budynków szkieletowych // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie = Geotechnics in civil engineering and mining : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76. Seria: Konferencje ; nr 42). — S. 333–338.
4. Kinash R.: Estimation of Reliability of Building Structures by Means of the Method of Interval Calculation. Materiaøy XLIV Konferencji naukowej. Tom 3. Krynica 1998, Polska. p. 101–107.
5. Kinash R.: Creating Software for Reliability Calculation of Reinforced Concrete Structures. Proceedings of the 13th FIP Congress 1998, Amsterdam, vol. 2. p. 823–827.
6. Kinash R.: Application of Interval and Histogram Methods to the Task of Reliability of Building Structures. Proceedings of the 14th FIP Congress 1999, Praha, vol.2. p. 535–536.
7. Kinash R.I.: Interval-analysis-based Methods of Calculation of Building Structures Reliability. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 359–364.
8. Kinash R.I.: Concept of Safety Factor’s Histogram in the Reliability Calculations of Reinforced Concrete Structures. Górnictwo i GeoinĪynieria. Kwartalnik AGH. 2003. r. 27 z. 3–4. p. 349–357
9. Kinash R.I.: Ocena niezawodności żelbetowej kratownicy na podstawie ograniczonej liczby danych doświadczalnych — Estimation of reliability of reinforced concrete truss on basis of limited number of experimental data / Roman KINASZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1 s. 255–264.
10. Kinash R.I.: Odwrotne zadanie niezawodności konstrukcji budowlanych w przedstawieniu interwałowym — The inverse task for reliability of building structures in the interval form / Roman KINASZ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 391–397.
11. KINASH R. , Gladyshev D. Analysis of factors that influence longevity and safety of the thin-walled concrete constructions // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 15. Architektura = Architecture — 2014 8-A, s. 59–69.
12. KINASH R. The failure cause analysis for reinforced concrete precast roofing slab // W: Awarie budowlane, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury;1997, T.1, s.303-308.
13. KINASZ R. Analiza przyczyn katastrofy konstrukcji stalowej dachu hali przemysłowej// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 23–26 maja 2007. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007, s.601-606.
14. KINASH R. Correlation influence between snow and wind loading on their combination factor 4th European and African Conference on Wind Engineering EACWE, Praha. 2005 – p. 176-177.
15. KINASH R. Evaluation of reliability of reinforced concrete structures// W: The 8th international conference on Modern building materials, structures and techniques: May 19–21, 2004 Vilnius, Lithuania. — S. 1–5,
16. KINASH R. I., Burnayev O. M. The effect of climate variations on technical objects and structures in Ukraine // W: Problems of the technical meteorology : 2nd [second] international conference : Lviv, Ukraine, 10–14 September 2002 : proceeding / eds. Flaga A. [et al.]. — Lviv, 2002. — S. 91–99.
17. Correlation between wind parameters in Western Ukraine for quick evaluation of sites for wind-power stations / R. I. Kinash, O. M. Burnayev, V. A. Kovalenko // International Journal of Fluid Mechanics Research ; ISSN 1064-2277. — 2002 vol. 29 iss. 3–4, s. 507–513.
18. Kinasz, R., Huk, Y. Method of Determining Characteristic Values of Average and Maximum Wind Pressure from the Carpathians Zoning Trans Carpathian Region // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2017 vol. 245 art. no. 022094, s. 1–9. Publikacja dostępna online od: 2017-11-04. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic
19. Local action of loading on concrete cubes — Miejscowe działanie obciążenia na kostki betonowe / Dmytro Нladyshev, Roman KINASZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions . — 2017 R. 114 vol. 12, s. 113–122.
20. Kinash R. Inspection of the Built-up Reinforced Concrete on Reconstruction /Proceeding of 4-th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Buildings & Structures, Singapore, Hong Kong. 1995.- p. 107-110.
21. Kinash R. The failure cause analisia for reinforced concrete precast roofing slabs /Proceeding сonference naukovo-technikal “Awarie Budowlane’97". Miedzyzdroja-Szczecin, Poland 1997. – s.303-308.
22. Kinash R. Investigation of Initial Parameters for Calculating the Reliability of Products of Reinforced Concrete. / Proceedings the Sixth International Scientific Conference, Kosice. Slovakia. 1997.- р.134-139
23. Kinash R. Statistical investigation of constant loads on the structures of roof of industrial buildings. Proceedings of the 13th FIP Congress 1998, Amsterdam, vol. 2. p. 829-832
24. Levtchitch V., Mordich A., Doboush I., Kinash R. Seismic performance of partially unbonded reinforced concrete beams. Proceedings of the fib Symposium 2003: Concrete Structures in Seismic Regions, May 6-8, Athens, Greece, 2003. – P.266-267

Informacje dodatkowe:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.
Student, który opuścił więcej niż 20% zajęć seminaryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.
Formy zaliczenia:
 wykładów – egzamin pisemny,
 seminarium – prezentacja referatu i udział w dyskusji