Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulics of Water Wells
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-706-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
mgr inż. Pawlecka Katarzyna (pawlecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells BG1A_W03, BG1A_W16, BG1A_W17, BG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes BG1A_W16, BG1A_W17, BG1A_W02, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition BG1A_W06, BG1A_W17, BG1A_W11, BG1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Student has got knowledge about hydraulics water intake BG1A_W06, BG1A_W16, BG1A_W17, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method BG1A_U16, BG1A_U13, BG1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests BG1A_U03, BG1A_U07, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U003 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design BG1A_U16, BG1A_U13, BG1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooporate in a group BG1A_K02, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environment BG1A_K03, BG1A_K01, BG1A_K09, BG1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition + + - - - - - - - - -
M_W004 Student has got knowledge about hydraulics water intake + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooporate in a group - + - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environment - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Well Hydraulics (3)
1.1. Concept of head
1.2. Darcy’s low
1.3. Radial – flow equations
1.4. The principles of flow superposition
1.5. Effects of Boundaries and method of images
1.6. Well head losses
2. Groundwater investigations for locating well sites(2)
2.1. Aquafire properties
2.2. Groundwater resources assessment
2.3. Ground water quality
2.4. Pollution risk assessment and prevention
3. Well types (1)
4. Well construction (2)
5. Drilling methods (1)
6. Principles of well design (1)
7. Well testing (2)
7.1. Planning and design pumping test
7.2. Examples of test and production data evaluation
8. Well monitoring and maintenance (2)
8.1. Factor affecting well system performance
8.2. Monitoring well system performance
9. Methods of well revitalization (1)

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Locating well site (2)
2.Ground water resources assessment(2)
3.Well construction(2)
4.Well design(3)
5.Design and planning of pumping tests(2)
6.Well monitoring(2)
7.Practical well rehabilitation(2)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wykładów (0,4) oraz zajęć audytoryjnych (0,6); ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych oraz oceny z kolokwium; ocena z wykładów jest oceną za aktywność na wykładach. Zaliczenie wykładów możliwe na podstawie obecności – minimalna frekwencja 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Harlan , R. L., Kolm, K. E. i Gutentag, E. D. (1989). Water-well Design and Construction. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Houben, G. i Treskatis, C. (2007). Water Well Rehabilitation and Reconstruction. USA: The McGraw-Hill Companies.
Misstear, B., Banks, D. i Clark, L. (2006). Water Wells and Boreholes. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
Vuković, M. i Soro, A. (1992). Hydraulics of Water Wells. Theory and Application. (D. Miladinov, Tłum.) Littelton, Colorado, USA: Water Resources Publications.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
4. Zaliczenie zajęć audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.