Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Material engineering In underground and geotechnical construction
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-708-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
dr inż. Kamiński Paweł (pkamin@agh.edu.pl)
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
dr inż. Frydrych Kornel (kornel_f@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich i budowlanych jak metale, ceramiki i tworzywa polimerowe. Potrafi wyjaśnić w języku angielskim metody ich badania oraz modyfikacji właściwości jak też zabezpieczenia przed skutkami szkodliwego wpływu czasu i warunków środowiskowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie i potrafi opisać w języku angielskim podstawowe właściwości materiałów inżynierskich oraz zjawiska zachodzące w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych jak obciążenia, czy zjawiska korozyjne. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobywać z literatury lub portali internetowych informacje dotyczące materiałów i technologii budowlanych prezentowanych w języku angielskim. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności współdziałania z obcokrajowcami posługującymi się językiem angielskim, korespondowania, brania udziału w dyskusji prowadzonej w języku angielskim + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systematyka i właściwości materiałów inżynierskich stosowanych w budownictwie podziemnym i inżynierii środowiska. (2 godz.)
(Classification and properties of materials used in geotechnical and environmental engineering)
2. Naturalne materiały kamienne (skały i kruszywa) w działalności inżynierskiej. Recykling materiałów inżynierskich. (2 godz.)
(Natural stones, and aggregate in engineering. Recycling of the materials)
3 Podstawowe technologie metali jako materiałów inżynierskich. Modyfikacja właściwości metali. (2 godz.)
(Basic technologies in metals engineering. Modification of physical and mechanical properties of metals).
4 Technologia betonu (produkcja mieszanki, transport, układanie, pielęgnacja świeżego betonu, betony nowej generacji, domieszki do betonów (2 godz.)
(Concrete technology. Concrete additives and admixtures. New generation of concrete)
5 Podstawy projektowania składu betonów. (2 godz.)
(Concrete mix design)
6. Tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie podziemnym. Ggeotekstylia, geomembrany, geowłókniny. (2 godz.)
(Plastic polymer products in geotechnical and environmental engineering)
7 Korozja materiałów (rodzaje korozji, sposoby ochrony materiałów.(2 godz.)
(Corrosion of materials)
8 Biomateriały w służbie człowieka (1 godz.)
(Biomaterials in the service of humanity)

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Omówienie zakresu ćwiczeń oraz metod pracy i zaliczenia przedmiotu. Struktura indywidualnych prezentacji lub sprawozdań ( 1 godz.)
2. Omówienie metod badawczych stosowanych do oceny przydatności materiałów kamiennych w szeroko pojętej inżynierii. (2 godz.)
3. Omówienie badania właściwości materiałów metalicznych (cechy fizyczne, mechaniczne i metody ich modyfikacji przez obróbkę cieplną lub chemiczno cieplną stopów metali) (2 godz.)
4. Omówienie podstawowych procesów technologii betonu od wytwarzania do zabudowy w konstrukcji. (2 godz.)
5. Wykonanie projektu mieszanki betonowej metoda analityczna i za pomocą programu komputerowego. (1 godz.)
6. Przykładowe zastosowania geotekstyliów – omówienie, analiza przypadków.(1 godz.)
7. Prezentacje prac przygotowanych przez studentów. (6 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 100% oceny z ćwiczeń audytoryjnych, uwzględniająca wiadomości prezentowane na wykładach i ocenę z samodzielnie wykonanej prezentacji w języku angielskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział w wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych oraz samodzielne opracowanie prezentacji w języku angielskim.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. ASHBY M., JONES D.: Materiały inżynierskie cz. 1. Właściwości i zastosowania, cz. 2. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa, 1996
2. BLICHARSKI M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. WNT, Warszawa, 2001.
3. CHUDEK M., JANICZEK S., PLEWA F. „Materiały w budownictwie geotechnicznym” tom I, II i III. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 2001
4. CZARNECKI L. „Chemia w budownictwie” Arkady Warszawa, 1996.5. DOBRZAŃSKI L. A. Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT Warszawa 1998.
6. LIS J. (i in.): Laboratorium z nauki o materiałach. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków, 2000.
7. MAŁOLEPSZY J. , DEJA J. (i in.) Technologia betonu. Metody badań. Skrypty Uczelniane AGH 1995. 8.Neville A. M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych oraz pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu.
2. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian w postaci testu lub kolokwium.
3. Test lub kolokwium z materiału wykładowego (pisany w języku angielskim) można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
4. Mimo braku wymogu uczestniczenia w wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami na pierwszym wykładzie, prowadzący może przeprowadzić wyrywkowo trzy kontrolę obecności. Obecność na wszystkich kontrolnych wykładach, po uzgodnieniu ze słuchaczami może być premiowane przy ustalaniu oceny z wiadomości wykładowych przez podniesienie oceny z testu lub kolokwium
5. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest absolutnie obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu.
6. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub po uzgodnieniu z prowadzącym te zajęcia, do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.
7. Przypadki szczególne należy wyjaśnić z prowadzącym ćwiczenia.
8. Zaliczenie z ćwiczeń wpisuje prowadzący. Ocenę końcową wpisuje wykładowca.
9. Zaliczenia z tego przedmiotu uzyskane wcześniej w ramach tego samego kierunku, lub w ramach innych studiów (inny wydział lub inna uczelnia) mogą być przepisane. Należy to uzgodnić z prowadzącym przedmiot na początku semestru.