Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mine Water and Environment
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-709-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Różkowski Kazimierz (kazik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. BG1A_W01 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. BG1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. BG1A_W17, BG1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. BG1A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W005 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. BG1A_W01 Kolokwium
M_W006 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. BG1A_W19 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. BG1A_U26 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. BG1A_U24 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U003 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. BG1A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. BG1A_K06 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Students are provided with fundamental knowledge to understand the hydrologic cycle. They know the essential elements of the water cycle and are able to calculate chosen parameters. + + - - - - - - - - -
M_W002 Students are familiar with the factors affecting the water inflow to a mine and selected drainage systems. + + - - - - - - - - -
M_W003 Students understand principles and processes controlling composition of groundwater. They are familiar with chemical evolution of mine waters. + + - - - - - - - - -
M_W004 Students are provided with fundamental knowledge of aquifer hydraulics. + + - - - - - - - - -
M_W005 Students are familiar with hydrogeological properties of rocks. + - - - - - - - - - -
M_W006 Students understand the impact of mining activity on water environment. They are aware of problems connected with mine flooding and reclamation. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to determine and characterize elementary components of hydrologic cycle. + + - - - - - - - - -
M_U002 Students can evaluate water composition and quality. + + - - - - - - - - -
M_U003 Students are able to perform basic flow calculations. Students are familiar with the calculations of groundwater flow to basic drainage systems. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can independently and as part of a team solve the engineering tasks and problems. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Hydrologic cycle, precipitation, evaporation, infiltration, surface runoff, base flow, hydrologic equation. Aquifers and aquitards, unsaturated, saturated zone, groundwater table (2). Hydrogeological properties of rocks: porosity, permeability, water storage capacity, specific yield (1). Groundwater flow. Fundamentals of aquifer hydraulics, flow mapping. Radial flow to wells, interaction of wells. Dewatering systems (2). Processes controlling composition of natural water. Groundwater chemistry (2). Impact of mining activity on water environment. Mine dewatering, dewatering techniques, drawdown, cone of depression. Influence of mine drainage on groundwater flow system (4). Mine water chemistry, acid mine drainage, chemical evolution of mine waters, water treatment (2). Groundwater monitoring (1). Mine flooding and reclamation. (1).

Ćwiczenia audytoryjne:

Calculations of hydrologic cycle components. Water resources (2). Aquifer hydraulics. Principles of groundwater flow. Flow equations. Steady one dimensional flow (4). Radial flow to a well, interaction of wells, flow to a drainage trench (4). Groundwater inflow to a mine. Mine dewatering techniques (3). Groundwater chemistry (2).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be calculated as a mean value obtained from lectures and exercises.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Batu V., 1998: Aquifer hydraulics. A Comprehensive Guide to Hydrogeologic Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
2. Domenico P. A., Schwartz F. W., 1998: Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley & Sons, Inc.
3. Fetter C. W., 1999: Contaminant Hydrogeology. Prentice Hall.
4. Wolkersdorfer C., 2008: Water Management at Abandoned Flooded Underground Mines. Springer.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Students are allowed to approach a final exam of auditorium exercises three times . A positive final grade can be corrected in specified circumstances. Attendance at lectures is recommended and may be rewarded.