Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining & Environment
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-712-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. BG1A_W20, BG1A_W17, BG1A_W25 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko BG1A_W19, BG1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W003 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. BG1A_W19, BG1A_W20, BG1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. BG1A_U26 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami BG1A_U17, BG1A_U24 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. BG1A_K07, BG1A_K13, BG1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie oddziaływania różnych rodzajów górnictwa na poszczególne elementy środowiska. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat możliwości ograniczania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat gospodarki odpadami w górnictwie oraz oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonywać identyfikacji zjawisk zachodzących w wyniku różnego typu działalności górniczej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy wpływu górnictwa na rożne elementy środowiska oraz poszukiwać metod ograniczania niekorzystnego oddziaływania, posługując się nowoczesnymi metodami - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potraf samodzielnie oraz w zespole przeprowadzić analizę zagadnienia w zakresie oddziaływania górnictwa na środowisko, wypracować rozwiązanie w postaci referatu, oraz publicznie zaprezentować wyniki pracy. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The types and scope of the impact of mining on the environment;
Legal aspects of environmental protection;
Characteristics of the impact of underground and open pit mining.
The impact of mining on the water environment;
Mining and atmospheric pollution;
The problem of waste in mining;
Social aspects of mining activities;
Methods to limit the adverse impact of mining on the environment.

Ćwiczenia audytoryjne:

Examples of the impact of various types of mining activities on the environment and its individual elements. Methods of identifying and estimating the extent of adverse impact. Working in groups concerning identification and analysis of specific examples of the impact of mining on the environment. Presentation of the results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final evaluation is determined as the arithmetic mean of the test (50%) and the auditorium exercises (50%).
The auditorium exercise rating takes into account: the activity, the substantive value of the paper and the quality and manner of its presentation.

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna ocen z kolokwium (50%) oraz z ćwiczeń audytoryjnych (50%).
Ocena ćwiczeń audytoryjnych uwzględnia: aktywność na zajęciach, wartość merytoryczną referatu oraz jakość i sposób jego prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bell, F. G., Donnelly L. J.: Mining and its impact on the environment, Taylor & Francis, London, New York 2006.
2. Howard L. H. et al.: SME mining engineering handbook, Soc. for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton 1992.
3. Spitz K., Trudinger J.: Mining and the environment, CRC Press/Balkema, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Absence from the exercises can make up with the other groups, subject to compliance topics to be covered.
Test dates : one primary and two correction.
It is possible to improve the positive assessment within the established dates.
Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach, pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.
Terminy egzaminu/zaliczenia: jeden podstawowy i dwa poprawkowe.
Istnieje możliwość poprawiania oceny pozytywnej w ramach ustalonych terminów.