Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnictwo i rekultywacja
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-713-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. BG1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. BG1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. BG1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. BG1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is competent in reclamation processes. BG1A_K03 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the legal basis and methods of post-mining land reclamation. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about types of mining activities and their influence into the environment. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can define the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can define the scope of biological reclamation on the basis of established mode of reclamation. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is competent in reclamation processes. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definitions: mining plant, waste dumps, overburden dump, mine closure, derelict and degraded land, reclamation, redevelopment, revitalisation, modes of reclamation.
2. Types of mining activity and their influence into the environment. Kind of transformation of the area as a result of mining activities.
3. Legal basis of the mining and reclamation activities.
4. Financial sources of reclamation work.
5. Stages of reclamation process: initial, technical, detail.
6. Examples of opportunities for mining-related reclamation and redevelopment reuse (forest, agricultural, natural, water, recreational, educational, cultural, economic, etc.).
7. Responsibility in the reclamation, redevelopment and revitalisation processes.
8. Case studies of reclamation and redevelopment for the post-industrial areas.

Ćwiczenia audytoryjne:

Specifying the mode of reclamation. Defining the scope of technical reclamation on the basis of established mode of reclamation. Calculating the costs of technical reclamation. Analysis of the suitability of land (soil) for reclamation. Calculation of doses of fertilizers. Selection of appropriate plants in the biological stage of reclamation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z kolokwium oraz ćwiczeń audytoryjnych. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Uberman R., Ostręga A. 2007: Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
2. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005.
6. Ostrega A., Uberman R. 2009: Ranking of Lignite Deposits in Poland Established on the Basis of the Analytic Hierarchy Process. The Tenth International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2009. The University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 29 lipiec – 1 sierpień 2009. Wersja elektroniczna referatu.
7. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
8. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
9. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
10. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
11. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
12. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
13. Cała M. (red.) 2013: Mining waste management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
14. Ostręga A. 2013: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykłady zaliczone zostaną na podstawie kolokwium obejmującego treści przedstawiane na wykładach. Ćwiczenia audytoryjne zaliczone zostaną na podstawie wykonanych ćwiczeń. Przewiduje się jeden podstawowy i jeden dodatkowy termin kolokwium zaliczeniowego z wykładu. Zakres materiału do kolokwium zaliczeniowego obejmuje treści przedstawiane na wykładach.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana poprzez podniesienie oceny. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym.
W przypadku każdej formy zajęć istnieje jednokrotna możliwość poprawy oceny pozytywnej na wyższą.