Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji podziemnych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-717-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowalski Michał (kowalski@agh.edu.pl)
dr inż. Stopkowicz Agnieszka (agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat projektowania i wykonywania budowli podziemnych i tuneli. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces drążenia i wykonawstwa obiektów podziemnych w oparciu o metody numeryczne. Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować proces drążenia i obudowy obiektu podziemnego w oparciu o rozwiązania zamknięte. Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie prowadzić prace projektowe w zakresie budownictwa podziemnego i rozumie ich znaczenie dla rozwoju kraju. Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat projektowania i wykonywania budowli podziemnych i tuneli. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces drążenia i wykonawstwa obiektów podziemnych w oparciu o metody numeryczne. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować proces drążenia i obudowy obiektu podziemnego w oparciu o rozwiązania zamknięte. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie prowadzić prace projektowe w zakresie budownictwa podziemnego i rozumie ich znaczenie dla rozwoju kraju. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tradycyjne metody drążenia tuneli.
Projektowanie i współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym.
Obliczanie obciązenia na obudowę budowli podziemnych i tuneli.
Nowa Austriacka Metoda Drążenia Tuneli.
Norweska Metoda Tunelowania.
Obudowa betonowa.Torkret i beton natryskowy.
Obudowa kotwiowa. Obudowa stalowa.
Wpływ wykonanania tunelu na powierzchnię terenu.
Portale tuneli.

Ćwiczenia projektowe:

Dobór obudowy dla kołowego poziomego tunelu oraz pionowego szybu w ośrodku sprężysto-plastycznym w oparciu o rozwiązania zamknięte oraz GRC.
Dobór obudowy dla poziomego tunelu oraz pionowego szybu o dowolnym przekroju w oparciu o modelowanie numeryczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x ocena z kolokwium + 0.5 x ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotu Budownictwo podziemne

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hoek E. 2007. Rock Engineering. www.rocscience.com.
Tajduś A., Cała M, Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-