Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzywa amorficzne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-027-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych CE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań CE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej CE1A_K10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Definicja, cechy strukturalne, rodzaje materiałów amorficznych i ich właściwości.
2. Procesy wytwarzania szkieł: tradycyjne i niekonwencjonalne.
3. Sposoby kształtowania wyrobów ze szkła.
4. Proces hartowania i odprężania szkieł.
5. Procesy fizykochemiczne w szkłach i ich praktyczne zastosowanie
6. Krystalizacja szkła, materiały szkło – pochodne.
7. Właściwości powierzchni szkła i metody ich modyfikowania ( powłoki na szkle )
8. Żele – struktura właściwości, sposoby wytwarzania, zastosowanie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,3R+0,1O

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
O-obecnośc na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studió AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Ziemba B.: Technologia Szkła. Tom 1, 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2002.
3.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.
4. Błażewicz S, Stoch L., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Biomateriały tom 5, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
6. Nowotny W., Szkła barwne, Wyd. Arkady, Warszawa, 1958.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak