Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-029-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej do właściwego rozpoznania zjawisk wystepujących na szkle w procesie jego korozji CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedze z zakresu technologii wytwarzania wyrobów szklanych i emalii celem doboru właściwych technik renowatorsko-konserwatorskich CE1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi właściwie dobac metody instrumentalne do właściwego diagnozowania zjawisk powstałych na szkle w skutek rozwijąjącego się procesu jego korozji CE1A_U01, CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma zdolność poszerzania swojej wiedzy w ramach optymalizowania metod badawczych celem jak najlepszego diagnozowania obiektu szklanego metodami niedestruktywnymi zgodnie z etyką zawodowa CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej do właściwego rozpoznania zjawisk wystepujących na szkle w procesie jego korozji - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedze z zakresu technologii wytwarzania wyrobów szklanych i emalii celem doboru właściwych technik renowatorsko-konserwatorskich - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi właściwie dobac metody instrumentalne do właściwego diagnozowania zjawisk powstałych na szkle w skutek rozwijąjącego się procesu jego korozji - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma zdolność poszerzania swojej wiedzy w ramach optymalizowania metod badawczych celem jak najlepszego diagnozowania obiektu szklanego metodami niedestruktywnymi zgodnie z etyką zawodowa - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Opis makroskopowy obiektu
2.Zebranie informacji historycznej i konserwatorskiej obiektu
3.Propozycja badań fizycznych dla danego obiektu
4.Ustalenie warunków zewnętrznych oddziaływujących na obiekt
5.Przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych lub skorzystanie z otrzymanych informacji po wcześniej wykonanych badaniach
6.Ustalenie parametrów dla konserwacji zachowawczej, jak też w poważniejszych przypadkach dla konserwacji czynnej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 25 godz
Udział w zajęciach terenowych 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,7 K+0,3 Ob
gdzie:

K- kolokwium zaliczeniowe
Ob- obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studió AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.R. Newton,S. Davidson –Conservation of Glass –Butterworks London 1989
2.R. Lierke –Die nicht – geblasenen antiken Glasgefabe Deutsche – Glastechnische Gessellstchaf 2009
3.S. Fearn- Applied Surface Science 2004 pp.310-314
4.A. Okley – Glass Technology 42(3) 2001 pp.65-69
5.E. Greiner-Wronowa Archaeologia Polona Vol.45 2007
6.Z. Kamińska – Stan badań nad historią produkcji szkła – Szkło I Ceramika 1996
7.H. Roemich – Glass and Ceramics Cionservation – Corning NY 2010
8.E.Greiner-Wronowa – Materiały Ceramiczne (Ceramic materials) 64, 2 (2012) pp.252-256
9.L.Robinet – Journal of Non-Crystalline Solids -355 – 2009 pp.1479-1488
10.E.Greiner-Wronowa-Korozja Szkieł Zabytkowych –Prace Komisji Nauk Ceramicznych CERAMIKA Vol.85, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak