Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-030-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej CE1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem CE1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego CE1A_W05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych CE1A_W09 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice

W ramach zajęć student zapoznaje się z technikami otrzymywania próżni, stosowanymi urządzeniami do pomiaru niskich ciśnień, wymaganiami materiałowymi do budowy urządzeń próżniowych. Omawiane są praktyczne rozwiązania układów próżniowych stosowanych w technice pomiarowej i badaniach naukowych a także w technologiach przemysłowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 16 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe – 70%
Udział w zajęciach – 10%
Przygotowanie prezentacji – 15%
Udział w dyskusji – 5%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólne wiadomości z fizyki, chemi fizycznej i nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Hałas, Technologia Wysokiej Prożni , Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1984
2. Groszkowski, Technika wysokiej próżni
3. J.C. Vickerman, Surface analysis
4. A.Hałas, P.Szwemin, Podstawy techniki próżni, Kraków, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak