Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Archeometria szkieł i emalii
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-034-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii i fizyki niezbędną do interpretacji wyników badań i analiz szkieł CE1A_W01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student potrafi umiejętnie opisac makroskopowe obiekt szklany wraz z jego defektami i wybrac właściwe metody badawcze do kształtu i gabarytów otrzymanej próbki CE1A_U02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi zdiagnozować przedmiot szklany z uwględnieniem jego walorów estetycznych i historycznych celem przedłużenia jego trwania dla naszego dziedzictwa kulturowego CE1A_U10 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość etycznego podejścia do obiektu i zaplanowania badań niedestruktywnych analizowanego materiału celem zwrócenia do jednostki wypożyczającej w stanie nie zmienionym CE1A_K11 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii i fizyki niezbędną do interpretacji wyników badań i analiz szkieł - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi umiejętnie opisac makroskopowe obiekt szklany wraz z jego defektami i wybrac właściwe metody badawcze do kształtu i gabarytów otrzymanej próbki - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zdiagnozować przedmiot szklany z uwględnieniem jego walorów estetycznych i historycznych celem przedłużenia jego trwania dla naszego dziedzictwa kulturowego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość etycznego podejścia do obiektu i zaplanowania badań niedestruktywnych analizowanego materiału celem zwrócenia do jednostki wypożyczającej w stanie nie zmienionym - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Eksponowanie dzieł sztuki wymaga zapewnienie właściwych parametrów fizyko-chemicznych. Z uwagi na charakter i jego słabą stabilność chemiczną, szczególnie w przypadku szkieł dawnych, problem jest bardzo złożony i wymaga dokładnych badań zarówno samego materiału jak i czynników zewnętrznych mających wpływ na destrukcję szkła.
ARCHEOMETRIA jest nauką która pozwala wykorzystać różne metody instrumentalne do analizy materiałów szkła zabytkowego. Ważne są tu metody niedestruktywne, dobrane do kształtu i wymiaru obiektu. W grupie tej są badania fizyczne i chemiczne. Zwraca się też uwagę na adoptowanie do badań archeometrycznych metod stosowanych w innych dziedzinach, jak np. tomografia komputerowa czy mikroskop konfokalny. W obydwu tych metodach jest możliwość analizy obiektu w całości, bez wstępnego przygotowania materiału. Idea badań niedestruktywnych – głównie preferowanych dla zabytków- jest analizowanie próbek o różnych kształtach i gabarytach, bez napylania powierzchni złotem lub węglem.
Zawsze należy pamiętać nadrzędną zasadę: „Primum non nocere” ( przede wszystkim nie szkodzić). Przedmiot lub też jego element musi wrócić w formie nienaruszonej do muzeum z którego został pożyczony.
Przedmiot przybliża studentowi sposób podejścia do opisu i diagnozowania obiektu szklanego. Należy pamiętać, że im większa ilość badań, to więcej danych dotyczących cech materiału. Ułatwia to zdobycie wiedzy o obiekcie jak też często pozwala rozszyfrować sposób jego produkcji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,7 K +0,3 Ob

gdzie:
K-kolokiuwm
Ob- obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcowa zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.R.Lierke – Glass science and technology 1995 Nr 68 pp.195-203.
2. W. Nowotny – Szkła barwne – Arkady W-wa 1969
3. N. Baus al., R.H. Doremus – Handbook of glass properties – Chapter 18 Academic Press 1986
4. A. Paul – Chemistry of glasses – Chapman and Hall London 1979
5. H. Schulze – Journal of non-crystalline solids Vol.52 1982
R.H. Doremus et all – Journal of Materials Science 1983 Vol.18.
6. M. B. Volf – Chemical Approach to Glass – Elsevier Amsterdam 1986
7. M. Manecki, M.Marszałek – Zeszyty Naukowe AGH – Zanieczyszczenie atmosfery w Krakowie AGH Kraków 1993
8. L.Kalinowski i in. –Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie: Średniowieczne witraże Kościoła NMP w Krakowie
9.A.A. Salem – Glass Technology 1998 Vol.39 Nr 3
10. E. Greiner-Wronowa – Crizzling phenomena in historical glass measurements – VIII-th conf on Art – Lecce Italy 2005
11. E.Greiner-Wronowa – Korozja Szkieł Zabytkowych –monografia – Polski Biuletyn Ceramiczny CERAMIKA Vol.85 2004.
12. E. Greiner-Wronowa – Glass decoration on the XVIII-th c. women’s gowns – Archaeologia Polona – Vol.45 2007
13. E.Greiner-Wronowa i inni – Technologia Szkła – Właściowości fizykochemiczne , metody badań Cz. 1 i 2. 2012.
14. E. Greiner-Wronowa – Glass method and thermovision as a complementary test for sustainable conservation- rozdział w: Interdisciplinary reseach on the works of art Wyd. Naukowe UMK Toruń 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak