Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-040-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. CE1A_W02 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. CE1A_W03 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. CE1A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych CE1A_U02 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. CE1A_U03 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat matematycznej teorii procesu decyzyjnego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę operacyjną. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosowania badań operacyjnych w zarządzaniu. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformuować problem decyzyjny z zakresu badań operacyjnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Badania operacyjne umożliwiają za pomocą modeli matematyczno-ekonomicznych praktyczne wyznaczenie metodyki rozwiązywania ściśle określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji w różnych sytuacjach. W ramach zajęć przedstawione zostają metody tworzenia modeli i rozwiązywania problemów decyzyjnych. W ramach zajęć studenci konstruują proste modele i rozwiązują je z zastosowaniem zarówno oprogramowania dedykowanego jak i typowych narządzi obliczeniowych (moduł Solver
z programu Microsoft Excel).
Modele liniowe – Algebra i geometria modeli liniowych, Metoda simpleksowa, Analiza wrażliwości i dualizm, Budowa liniowych modeli optymalizacyjnych. Modele sieciowe – Zagadnienia transportowe, Klasyczne zagadnienie transportowe, Problem komiwojażera, Wieloetapowe zagadnienie transportowe, Zagadnienie najkrótszej drogi i inne problemy sieciowe, Algorytmy sieciowe, Modele dynamiczne – Wprowadzenie do dynamicznych modeli optymalizacyjnych, Zagadnienie “dyliżansu”, Modele zarządzania zapasami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

H.M. Wagner: Badania operacyjne, PWN, W’80 i ‘84
W. Grudzewski: Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWN, W’85
T. Sawik: Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wyd. AGH, Kraków’98
E. Ignasiak (red): Badania operacyjne, PWE, W’96
B. Filipowicz: Badania operacyjne, FHU Poldex, Kraków ‘97

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-