Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biopolimery
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-041-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. CE1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) CE1A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów CE1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów CE1A_U01 Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole CE1A_K04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów - - - - - + - - - - -
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów wytwarzanych przez organizmy żywe. Celem jest także zwrócenie uwagi na aktualne tendencje do zastępowania polimerów syntetycznych polimerami biodegradowalnymi oraz paliw kopalnych biopaliwami.
Pojęcie biopolimery obejmuje obecnie znacznie szerszą grupę materiałów polimerowych w porównaniu do ujęcia klasycznego. Studenci zapoznają się zarówno z klasycznymi biopolimerami (białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe), jak i włączonymi niedawno do tej grupy polimerami naturalnymi o znaczeniu przemysłowym (np. kauczuk naturalny, polilaktyd) oraz polimerami otrzymywanymi poprzez degradację bakteryjną. Omawiane są metody wyodrębniania biopolimerów z materiału naturalnego, a następnie ich przetwarzania do formy użytkowej, rola wybranych naturalnych związków wielkocząsteczkowych w przyrodzie, wykorzystanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i farmacji oraz w przemyśle papierniczym i gumowym.
Przedstawiane są problemy ekologiczne i dyrektywy odnośnie pozyskiwania materiałów z surowców odnawialnych.

Wybrane tematy:

 • Biopolimery – ogólna charakterystyka.
 • Charakterystyka polimerów naturalnych i ich wystepowanie.
 • Peptydy i białka – właściwości, zastosowania, wyodrębnianie, sekwencjonowanie.
 • Kwasy nukleinowe – budowa chemiczna, właściwości, funkcje w organizmie, kod genetyczny, bioinformatyka.
 • Polisacharydy – właściwości, wyodrębnianie, zastosowania
 • Kauczuk naturalny – otrzymywanie, zastosowania
 • Ekologiczne aspekty stosowania biopolimerów.
 • Poliestry i inne polimery biodegradowalne otrzymywane w procesach bakteryjnej degradacji celulozy i kwasów huminowych.
 • Biokompozyty, biopaliwa.
 • Zastosowanie biopolimerów w medycynie, kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym,
 • Opakowania biodegradowalne.
 • Włókna naturalne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = ocena zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998
 • R. T. Morrison, R. Boyd; Chemia organiczna, Tom 2; PWN, Warszawa 1985
 • Biopolymers Vol.1; Ed. by A. Steinbüchel; Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto; 2003
 • Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites; Ed. by A. K. Mohanty, M. Misara, L. T. Drzal, CRC Taylor & Francis; Boca Raton, London, New York, Singapore, 2005
 • Aktualne artykuły naukowe związane z tematyką biopolimerów
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak