Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recykling i utylizacja odpadów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-046-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. CE1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. CE1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. CE1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. CE1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. CE1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. CE1A_K06, CE1A_K02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Klasyfikacja odpadów. Charakterystyka odpadów komunalnych. Gromadzenie, usuwanie i odzysk odpadów komunalnych. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ceramizacja jako technologia unieszkodliwiania odpadów. Charakterystyka i podział odpadów przemysłowych. Charakterystyka i gospodarcze wykorzystanie odpadów energetycznych. Zasady i kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. Charakterystyka i podział odpadów organicznych. Charakterystyka i metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja i charakterystyka osadów ściekowych oraz metody ich unieszkodliwiania. Odpady opakowaniowe – rodzaje i uwarunkowania prawne dotyczące ich zagospodarowania. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w krajach UE oraz w Polsce.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 21 godz
Udział w zajęciach terenowych 9 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji wybranego tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

W ramach zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach zajmujących się recyklingiem i/lub utylizacją odapdów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2007.
K. d’Obyrn, E. Szalińska, Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.
J.W. Wandrasz, J. Biegańska, Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak