Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-048-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych CE1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. CE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. CE1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach ciał krystalicznych: wybrane metody – możliwości i ograniczenia

1. Podstawowe pojęcia krystalograficzne.
2. Promieniowanie X – żródło oraz zjawiska zachodzące przy prześciu pr. X przez materię.
3.Nateżenie wiązki promieniowania rentgenowskiego, reguły wygaszeń, okreslanie typu komórek brawesowskich.
4.Teorie dyfrakcji promieni X na ciałach krystalicznych.
5.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa I- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
6.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa II- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
7.Podstawy Rentgenowskiej Fazowej Analizy Ilościowej.
8.Obliczenia parametrów sieciowych – badania roztworów stałych.
9.Od metody obracanego monokryształu do dyfraktometru czterokołowego – badania monokryształów.
10.Badania monokryształów – wizyta w Pracowni Dyfrakcji Rentgeniowskiej, obserwacja pracy dyfraktometru czterokołowego oraz możliwości aplikacyjne oprogramowania dyfraktometru.
12.Prezentacje studentów.
13.Prezentacje studentów.
14.Prezentacje studentów.
15. Zaliczenie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji, z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o pół stopnia. Pięć nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw matematyki, umiejętność pracy z pakietem Office.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, PWN
2.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
3.J. Chojnacki „Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej’’, PWN
4.P. Luger “Rentgenografia strukturalna monokryształów” PWN 1989
5.M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk „Krystalografia i krystalochemia dla ceramików” Wydawnictwa AGH 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studenci nie muszą znać podstawowych pojęć krystalograficznych, ponieważ sa one wprowadzane na pierwszych zajęciach. Dodatkowo studenci starszych lat są już po kursie krystalografii, natomiasy studenci II roku mają zajęcia z krystalografii prowadzone równolegle z omawianym przedmiotem.