Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki programowania
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-056-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ CE1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego CE1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C++ Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C++ Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku C++ + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi napisać oraz skompilować prosty program w języku C++ + - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wybrane środowisko programistyczne C++ - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zajęcia seminaryjne:
 1. Programowanie obiektowe a strukturalne

  porównanie programowania strukturalnego z obiektowym, najważniejsze różnice.

 2. Słowa kluczowe, typy danych

  Podstawowe słowa kluczowe; typy danych; zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe;

 3. konstruktory i destruktory

  konstruktory i destruktory obiektów;

 4. Operatory

  operatory: arytmetyczne, relacyjne, logiczne, bitowe; instrukcje przypisania; instrukcje warunkowe proste i złożone; instrukcje wyboru; konstruowanie wyrażeń logicznych;

 5. Instrukcje iteracyjne

  instrukcje iteracyjne: while i do..while, instrukcja for; wskaźniki: arytmetyka wskaźnikowa, wskaźniki a tablice; struktury i unie;

 6. komunikacja z obiektami

  komunikacja z obiektami: funkcje składowe i zaprzyjaźnione, zmienna this;

 7. dziedziczenie

  dziedziczenie: konstruowanie obiektów klasy pochodnej, funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne i fundamentalne;

 8. Podstawowe pojęcia języka C++

  Podstawy programowania w języku C++: struktura programu, pliki źródłowe, preprocesor, identyfikacja danych; narzędzia wspomagające programowanie: kompilator, linker, debugger; pliki nagłówkowe i zasady ich stosowania; najistotniejsze elementy języka C++;

 9. programowanie strukturalne

  programowanie strukturalne – przykładowe programy (rozwiązanie drugiego prawa Ficka);

 10. Dynamiczne operacje na pamięci

  dynamiczne przypisywanie i zwalnianie pamięci: operatory new i delete; funkcje: przekazywanie argumentów, referencje, przeciążanie funkcji, wskaźniki;

 11. programowanie rekurencyjne

  programowanie rekurencyjne – przykładowe programy (metody odwrotne dotyczące znajdowania współczynników dyfuzji).

 12. Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++

  Wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++: podstawowe pojęcia: klasa, hermetyzacja, dziedziczenie, przeciążanie funkcji i operatorów, polimorfizm, obiekt;

 13. Obiekty

  projektowanie klas, strukturalizacja, hermetyzacja i komunikacja, metody, wewnętrzna struktura obiektów;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: Informatyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, 1996 lub nowsze.
2. Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania. Helion 2006.
3. Ogólnodostępne podręczniki do języka C++.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak