Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja materiałów ogniotrwałych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-060-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i technologicznych materiałów ogniotrwałych CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zużywania się materiałów ogniotrwałych w procesach technologicznych przemysłu ceramicznego i stalowniczego CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania podstawowych właściwości użytkowych tworzyw ogniotrwałych CE1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę warunków pracy wyłożeń ogniotrwałych w procesach technologicznych CE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji CE1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_K002 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy CE1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych i technologicznych materiałów ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu zużywania się materiałów ogniotrwałych w procesach technologicznych przemysłu ceramicznego i stalowniczego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania podstawowych właściwości użytkowych tworzyw ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę warunków pracy wyłożeń ogniotrwałych w procesach technologicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Poznanie podstawowych mechanizmów zużywania się wyłożeń ogniotrwałych podczas ich eksploatacji w urządzeniach cieplnych oraz zasad doboru rodzaju materiału do rzeczywistych warunków pracy.
– Rola oraz znaczenie materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych, ich właściwości użytkowe oraz związane z tym zasady ich stosowania. – 6 godz.
- Czynniki kształtujące warunki pracy oraz oddziaływania niszczące wyłożeń ogniotrwałych:oddziaływania termiczne, mechaniczne,chemiczne – 6 godz.
- Typowe objawy zużywania się wyłożeń ogniotrwałych i ich przyczyny: korozja czołowa,łuszczenie,narastanie wewnętrzne i zewnętrzne. – 2 godz.
Referaty: – 16 godz.
- Metody badań odporności materiałów ogniotrwałych na oddziaływania niszczące:wytrzymałość mechaniczna: właściwości termomechaniczne, odporność na ścieranie,odporność na zmiany temperatury, odporność korozyjna.
- Procesy technologiczne oraz warunki pracy i zużywanie się wyłożeń ogniotrwałych w wybranych dziedzinach wytwórczości przemysłowej:- metalurgii żelaza i stali, miedzi, przemyśle ceramicznym, szklarskim, cementowym oraz innych urządzeniach cieplnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium (40%), referat (40%), aktywność na seminarium (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu ogólnej technologii ceramiki, chemii ogólnej, chemii fizycznej, chemii krzemianów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Piech J.: Piece ceramiczne i szklarskie. Wyd. AGH 2001
2.Piech J.: Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych. Wyd. AGH 1999
3.Nadachowski F.: Zarys technologii materiałów ogniotrwałych. Katowice, Śl.
Wyd.Techn.1995
4.Piech J., Szczerba J.: Materiały ogniotrwałe w piecach obrotowych przemysłu
cementowego Poradnik użytkownika Kraków -Ropczyce, Wyd.ZM Ropczyce S.A
1996
5.Pawłowski S., Serkowski S., Materiały ogniotrwałe. Własności i zastosowanie w
urządzeniach przemysłowych. Gliwice SITPH, t.1 1996, t.2 1997
6.Ostrowski T.: Suszarnie i piece w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Katowice,
Śląsk, 1967
7.Kurdowski W.: Poradnik technologa przemysłu cementowego. Warszawa, Arkady
1981
8.Katalog informacyjny stosowania materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych
hutnictwa żelaza i stali
9.Katalog informacyjny stosowania materiałów ogniotrwałych w przemyśle metali
nieżelaznych
10.Katalog informacyjny Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
11.Katalog informacyjny Wrocławskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych
12.Katalog informacyjny PMO “Komex”, Kraków
13.Katalog informacyjny VESUVIUS POLAND SPÓŁKA z.o.o.
14.Materiały konferencyjne oraz artykuły dostępne w czasopismach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak