Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Piece ceramiczne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-062-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu wyłożeń ogniotrwałych CE1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zdobywa wiedze o procesach technologicznych i urządzeniach stosowanych w produkcji materiałów ceramicznych Ma wiedzę z zakresu technologii ceramicznych Posiada wiedzę z konstrukcji pieców ceramicznych CE1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność opisu i analizy zasad pracy urządzeń cieplnych. Posiada umiejętność projektowania procesu technologicznego Potrafi przeprowadzić analizę przebiegu procesu wytwórczego Potrafi dobrać rodzaj pieca do założonego procesu wytwórczego CE1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy technologa Potrafi zidentyfikować problemy podczas procesu technologicznego Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzę i kwalifikacji Rozumie zasady współpracy pomiędzy operatorami pieców a technologami CE1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu wyłożeń ogniotrwałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zdobywa wiedze o procesach technologicznych i urządzeniach stosowanych w produkcji materiałów ceramicznych Ma wiedzę z zakresu technologii ceramicznych Posiada wiedzę z konstrukcji pieców ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność opisu i analizy zasad pracy urządzeń cieplnych. Posiada umiejętność projektowania procesu technologicznego Potrafi przeprowadzić analizę przebiegu procesu wytwórczego Potrafi dobrać rodzaj pieca do założonego procesu wytwórczego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i rozwiązywać pojawiające się problemy w pracy technologa Potrafi zidentyfikować problemy podczas procesu technologicznego Rozumie potrzebę podnoszenia swojej wiedzę i kwalifikacji Rozumie zasady współpracy pomiędzy operatorami pieców a technologami - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot zapoznaje studentów z budową i działaniem urządzeń stosowanych do suszenia i wypalania produktów ceramicznych. Omawiane są także zagadnienia konstrukcji i zużywania się obmurzy w urządzeniach cieplnych, zasady doboru materiałów stosownych do specyfiki warunków eksploatacyjnych w piecach ceramicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium (40%), prezentacja (40%), znajomość terminologii angielskiej (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu ogólnej technologii ceramiki i podstaw rysunku technicznego i maszynoznawstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piech J.: Operacja suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym. AGH, 2003
2. Piech J.: Piece ceramiczne i szklarskie. AGH, (1993), 2001: http://winntbg.agh.edu.pl/skrypty2/0063
3. Piech J.: Wyłożenia ogniotrwałe pieców i urządzeń cieplnych. AGH, 1999
4. Piech J., Szczerba J.: Materiały ogniotrwałe w piecach obrotowych przemysłu cementowego
5. Poradniki, informatory, normy i katalogi udostępnione przez prowadzących zajęcia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak