Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-108-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
dr Jastrzębski Witold (witjas@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Koleżyński Andrzej (kolezyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Piech Robert (rpiech@agh.edu.pl)
mgr inż. Jeleń Piotr (pjelen@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna budowę komputera, parametry oraz przeznaczenie jego komponentów CE1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci CE1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna zasady kodowania informacji w systemach cyfrowych CE1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Zna strukturę oprogramowania komputera oraz przeznaczenie różnych aplikacji. Zna i rozumie zagadnienia praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych. Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu algorytmiki i tworzenia oprogramowania CE1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie korzystać z różnych funkcji programów biurowych (przetwarzanie tekstu, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych) CE1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi, poprzez zastosowanie różnych aplikacji, korzystać z usług sieci informatycznych. Potrafi projektować strony internetowe z wykorzystaniem języka HTML CE1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi, w podstawowym zakresie, korzystać z programów obliczeniowych oraz aplikacji do tworzenia i przetwarzania grafiki CE1A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania komputerów oraz oprogramowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich CE1A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna budowę komputera, parametry oraz przeznaczenie jego komponentów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna architekturę oraz organizację sieci komputerowych a także zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady kodowania informacji w systemach cyfrowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna strukturę oprogramowania komputera oraz przeznaczenie różnych aplikacji. Zna i rozumie zagadnienia praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych. Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu algorytmiki i tworzenia oprogramowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawnie korzystać z różnych funkcji programów biurowych (przetwarzanie tekstu, tworzenie prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych) - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi, poprzez zastosowanie różnych aplikacji, korzystać z usług sieci informatycznych. Potrafi projektować strony internetowe z wykorzystaniem języka HTML - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi, w podstawowym zakresie, korzystać z programów obliczeniowych oraz aplikacji do tworzenia i przetwarzania grafiki - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stosowania komputerów oraz oprogramowania w rozwiązywaniu problemów inżynierskich + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wprowadzenie do informatyki. Historia komputerów. Kodowanie informacji w systemach cyfrowych. Podstawy budowy komputerów. Organizacja i architektura sieci komputerowych. Internet – wprowadzenie, protokoły, aplikacje. Bezpieczeństwo i ochrona danych w sieci. Oprogramowanie komputerów. Systemy operacyjne. Podstawy algorytmiki. Języki programowania. Programowanie.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Podstawy technik informatycznych:
- pojęcia podstawowe: sprzęt, oprogramowanie technologia informacyjna, typy komputerów, podstawowe elementy PC, wydajność komputera
- historia rozwoju systemów komputerowych
- reprezentacja informacji w systemach komputerowych
- budowa komputera klasy PC (procesor, pamięć, urządzenie wejścia/wyjścia, pamięci masowe)
- oprogramowanie: typy aplikacji, systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe, interfejs graficzny
- sieci komputerowe: sieci lokalne i rozległe, Internet, intranet, sieci telefoniczne
- zastosowania komputerów, usługi w sieciach
- bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko pracy
- bezpieczeństwo danych: pojęcia podstawowe, wirusy komputerowe, szyfrowanie danych.
- podstawowe zagadnienia prawne i prawa autorskie.

Użytkowanie komputerów:
- podstawowe zasady efektywnego użytkowania komputerów
- zarządzanie plikami
- wirusy, usuwanie wirusów
- drukowanie.

Przetwarzanie tekstów:
- wprowadzanie i formatowanie tekstu, akapitu oraz dokumentu, formatowanie tekstu technicznego
- tabele, edycja wzorów
- obrazy, rysunki, wykresy, podpisy
- korespondencja seryjna
- przechowywanie i drukowanie dokumentu.

Arkusze kalkulacyjne:
- tworzenie, formatowanie, modyfikacja i używanie arkusza w wybranych obszarach zastosowania
- tworzenie standardowych formuł oraz funkcji matematycznych i logicznych
- tworzenie i formatowanie wykresów oraz diagramów
- analiza danych
- wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania obliczeń, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów.

Bazy danych:
- podstawowe zasady tworzenia i wykorzystania baz danych do organizowania dużych zasobów danych
- posługiwanie się programem do obsługi bazy danych
- tworzenie i modyfikacja tabel, zapytań, formularzy, raportów
- definiowanie relacji pomiędzy tabelami
- wybieranie i przetwarzanie informacji zawartych w bazie, z użyciem zapytań i funkcji sortowania dostępnych w programie
- import oraz eksport danych.

Grafika menedżerska i prezentacyjna:
- podstawowe zasady korzystania z programów do tworzenia prezentacji
- tworzenie, formatowanie, modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania
- edycja tekstu i grafiki, wykresy, diagramy, autokształty, multimedia
- zarządzanie prezentacją.

Usługi w sieciach informatycznych:
- podstawowe zasady i terminy związane z wykorzystaniem Internetu oraz znajomość zasady bezpieczeństwa z tym związane
- wyszukiwanie informacji, przeglądarki, archiwizacja i drukowanie rezultatów wyszukiwania
- komunikacja: poczta elektroniczna
- podstawy języka HTML, tworzenie prostych stron internetowych.

Obliczenia numeryczne:
- zasady korzystania z programu do obliczeń numerycznych
- definiowanie oraz inicjalizacja struktur danych
- proste obliczenia arytmetyczne, rysowanie wykresów
- korzystanie z wbudowanych procedur numerycznych
- tworzenie własnych procedur obliczeniowych
- podstawy analizy numerycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z testu z zakresu materiału wykładów (30%) oraz ocena ćwiczeń laboratoryjnych (sprawdzian praktyczny umiejętności stosowania programów, które były przedmiotem zajęć) (70%). Uzyskane punkty przeliczane są na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera. Obecność na wykładach jest obowiązkowa, a na ćwiczeniach laboratoryjnych dopuszczalne są maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ł. Suma, Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Helion 2011.
J. Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion 2011.
D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2010 PL. Kurs, Helion 2010.
P. Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI, Helion, 2007
B. Sosinsky, Sieci komputerowe. Biblia, Helion 2011.
B. Mrozek, Z. Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III, Helion 2010.#

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak