Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia szkła
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-209-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu trudnego procesu rozwoju technologii szkła CE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać etapy rozwoju technologii szkła CE1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła CE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. CE1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu trudnego procesu rozwoju technologii szkła + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać etapy rozwoju technologii szkła + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do pogłebiania wiedzy na temat wciąż rozwijąjących się informacji o historii szkła + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma ukształtowaną świadomość o wyjątkowych cechach materiałowych szkła, jak również o możliwościach modyfikowania struktury, celem poszerzania jego dalszej aplikacyjności. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Historia szkła

1.Jak powstało szkło
2.Pierwsze wyroby szklane: paciorki – zdobienie, zastosowanie
3.Pierwsze manufaktury szkła – modernizacja pieców i źródeł
4.Metody formowania: na rdzeniu, prasowanie, osadzanie, z użyciem form szklarskich, z użyciem koła garncarskiego
5.Barwienie szkła
6.Metoda dmuchania szkła- rewolucja w technologii produkcji
7.Mozaikowe naczynia szklane
8.Emalia szklana – forma dekoracji ceramiki, szkła i metalu
9.Kameo –szkła
10.Szkła reliefowe
11.Kielich zwany Św. Jadwigi Śląskiej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,6Kp+0,4Ow

gdzie
Ow – obecność na wykładach,
Kp – kolokwium pisemne

Procent uzyskanych puntków przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.S. Kurynski – The glassmaker –An Odyssey of the Jews Hippocrene Books –New York 1991
2. B. Filarska – Skło piękne i użyteczne – PZWS W-wa 1973
3. B. Volf – Chemical Approach to Glass – Elsevier Amsterdam 1986
4.R. Newton, S. Davison – Conservation of glass – Butterworks London 1986
5.R. Lierke- Glass Science and Technology – 68 June 1995 pp.195-203
6. A. Varshneya – Fundamentals of inorganic glasses – The Society of Glass Technology, Sheffield 2006
7.T. Stawiarska – Colourless Romano- British vessel glass from the technological point of view – Archaeologia Polona vol.45 2007 pp. 41-61
8. M. Dekówna- Szkło z fortu Gelligaer – Archaeologia Polona XXVI –UMK 1996
9. E.Greiner-Wronowa, L.Stoch – SEM investigation of excavated window glass – Archaeologia Polona XXVI –UMK 1996 pp.70-78
10.H.Zoll-Adamikowa,M. Dekówna, E. Nosek –The early mediaeval Hoard – Polish Academy of Science -1999
11. M. Dekówna – Szkło w Europie wczesno-średniowiecznej – Ossolineum 1980
12. J.Olczak, E. Jasiewiczowa – Muzeum Pomorza Zachodniego –Szczecin 1963.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak