Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagramy fazowe
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
dr inż. Król Magdalena (mkrol@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób powstają diagramy fazowe i zna zasady korzystania z nich. CE1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu śledzenia procesu krystalizacji w układach 1- 2- i 3-składnikowych CE1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się diagramami fazowymi do kontroli procesów krystalizacji materiałów ceramicznych CE1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi interpretować diagramy fazowe stosowane w technologiach ceramicznych CE1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebe poszerzania swoich wiadomosci z zakresu wykorzystania diagramów fazowych w procesach ceramicznych CE1A_K01, CE1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób powstają diagramy fazowe i zna zasady korzystania z nich. + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu śledzenia procesu krystalizacji w układach 1- 2- i 3-składnikowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się diagramami fazowymi do kontroli procesów krystalizacji materiałów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować diagramy fazowe stosowane w technologiach ceramicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebe poszerzania swoich wiadomosci z zakresu wykorzystania diagramów fazowych w procesach ceramicznych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wprowadzenie do układów fazowych

1.Metody wyznaczania i prezentowania diagramów fazowych
2.Znaczenie układów fazowych w procesach ceramicznych
3.Reguła faz Gibsa dla ceramicznych układów skondensowanych
4.Jednoskładnikowe diagramy fazowe
5.Pprzemiany polimorficzne w diagramach fazowych
6.Wybrane układy jednoskładnikowe
7.Dwuskładnikowe diagramy fazowe. Systematyka diagramów dwuskładnikowych.Tory krystalizacji.
8.Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
9.Wprowadzenie do trójskładnikowych układów fazowych.
10.Parametr temperatury w układach 3-składnikowych.
11.Trójkąty kompozycji.
12.Wyznaczanie i opis torów krystalizacji w układach trójskałdnikowych.
13.Metody obliczeń ilosciowych w układach 3-składnikowych.
14.Zjawiska zachodzace podczas krystalizacji.
15.Bazy danych ceramicznych diagramów fazowych.

Zajęcia seminaryjne:

1.Podstawowe pojęcia i definicje. Reguła faz Gibbsa
2.Reguła faz dla układów skondensowanych.
3.Układy jednoskładnikowe
4.Dwuskładnikowe diagramy fazowe
5.Związki dwuskładnikowe o kongruentnym i inkongruentnym sposobie topienia
6.Krystalizacja w układach dwuskładnikowych
7.Reguła dźwigni.
8.Roztwory stałe i zjawisko izomorfizmu.
9.Trójskładnikowe diagramy fazowe. Trójkąt składów Gibbsa
10.Trójkąty kompozycji
11.Tory krystalizacji w układach trójskładnikowych
12.Analiza ilościowa procesu krystalizacji
13.Analiza ilościowa procesu krystalizacji
14.Wyznaczanie układów dwuskładnikowych w oparciu o dane w układzie trójskładnikowym
15.Zaliczenie przedmitu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wyznacza się przeliczając procentowy stopień opanowania materiału na notę zgodnie z regulaminem studiów.
Ocena koncowa (OK) jest średnią arytmetyczną z kolejnych terminów zaliczeniowych.
Jeżeli średnia jest niższa niz 3.0, a student uzyskał ocene pozytywną z którego kolwiek terminu to OK=3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Opanowany podstawowy materiał z zakresu chemii nieorganicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
2.K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagana obecność na wszystkich zajeciach seminaryjnych.