Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operacje jednostkowe w ceramice
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-310-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej CE1A_W08 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów CE1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U004 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich CE1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K003 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej CE1A_K09 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Opis technologii ceramicznych pod kątem podziału na operacje jednostkowe

Organizacja produkcji w ujęciu blokowym
2. Surowce ceramiczne, morfologia, właściwości fizyczne, metodyka przetwarzania
3. Wzbogacanie surowców, oczyszczanie, rozdrabnianie, kontrola parametrów jakościowych
4. Zestawianie, mieszanin wieloskładnikowych, homogenizacja – metodyka, kontrola homogeniczności
5. Transport wewnętrzny
6. Przetwarzanie mieszanin w masy ceramiczne, rodzaj i ilość fazy dyspergującej, dodatki technologiczne, modyfikacja właściwości reologicznych
7. Operacje formowania, masy suche i półsuche, metody i techniki prasowania, ograniczenia kształtu, jednorodność zagęszczenia metody kontroli
8. Operacje formowania, masy plastyczne, techniki formowania kontrola jakości.
9. Operacje formowania, masy lejne, techniki formowania, odlewanie w formach odlewanie ciśnieniowe
10. Niekonwencjonalne techniki formowania
11. Suszenie wyrobów
12. Wypalanie, piece komorowe, tunelowe i pasażowe, ustawianie wyrobów, wypalanie klasyczne i szybkie
13. Kontrola jakości
14. Operacje wykańczające, techniki zdobienia
15. Przepływ masy i energii, wykresy Sankeya
16. Obliczanie wydajności operacji i dobór urządzeń dla organizacji linii technologicznej

Zajęcia seminaryjne:
Dyskusja nad wariantami technologicznymi podstawowych działów produkcji materiałów ceramicznych

1. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki szlachetnej
2. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki ogniotrwałej
3. Schematy blokowe wytwarzania ceramiki budowlanej
4. Porównanie operacji jednostkowych różnych grup wyrobów
5. Opracowywanie wykresów przepływów
6. Metody kontroli jakości, badania normowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny zajęć seminaryjnych (waga 0,4) i oceny kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

bez wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brown. G.G. i inni. Praca zbiorowa. Inżynieria chemiczna. Operacje jednostkowe. PWN Warszawa 1960
2. R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
3. L. Stobierski, „Ceramika węglikowa”, Wydawnictwa AGH, 2005
4. J. Lis, R. Pampuch, „Spiekanie, Wydawnictwa AGH, 2000
5. R. Pampuch, „Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwa AGH, 2005
6. F. Nadachowski S. Jonas, K. Wocka, Zdniarys Ceramografii, Ceramika, vol. 82, 2003
8. Czasopisma: Ceramika, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa, Kompozyty

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak