Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reologia
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawowe informacje z zakresu przepływów i odkształcen mas ceramicznych i zawiesin CE1A_W06 Kolokwium
M_W002 Zna zagadnienia związane z formowaniem wyrobów ceramicznych metodą odlewania, prasowania i z mas plastycznych. Zna także użyteczne sposoby modyfikacji właściwości reologicznych gęstw odlewniczych oraz mas o konsystencji plastycznej i suchej (granulowanej). CE1A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi modyfikowac własciwosci reologiczne zawiesin mas o konsystencji lejnej i plastycznej. Potrafi ocenić użytecznośc mas do produkcji ceramiki CE1A_U02, CE1A_U10, CE1A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CE1A_K02, CE1A_K10 Kolokwium,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawowe informacje z zakresu przepływów i odkształcen mas ceramicznych i zawiesin + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zagadnienia związane z formowaniem wyrobów ceramicznych metodą odlewania, prasowania i z mas plastycznych. Zna także użyteczne sposoby modyfikacji właściwości reologicznych gęstw odlewniczych oraz mas o konsystencji plastycznej i suchej (granulowanej). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi modyfikowac własciwosci reologiczne zawiesin mas o konsystencji lejnej i plastycznej. Potrafi ocenić użytecznośc mas do produkcji ceramiki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Reologia

Przedmiot zapoznaje ze zjawiskami jakie zachodzą podczas odkształcania i przepływu mas ceramicznych o konsystencji plastycznej, lejnej i granulowanej (suchej). Omawiane są zagadnienia związane z formowaniem wyrobów ceramicznych metodą odlewania, prasowania i z mas plastycznych. Omawiane są także użyteczne sposoby modyfikacji właściwości reologicznych gęstw odlewniczych oraz mas o konsystencji plastycznej i suchej (granulowanej).

Zajęcia seminaryjne:
Reometria

Opis naprężeń i odkształceń. Reologiczne modele ciał doskonałych, złożonych i rzeczywistych. Klasyfikacja płynów nieniutonowskich. Oddziaływanie międzycząsteczkowe w świetle teorii DLVO. Mechanizmy działania modyfikatorów organicznych i nieorganicznych w układzie masa ceramiczna – woda w aspekcie modyfikacji właściwości reologicznych. Klasyfikacja upłynniaczy i plastyfikatorów. Reologiczna charakterystyka mas ceramicznych o konsystencji lejnej, plastycznej i suchej (granulowanej). Funkcje plastyfikatorów. Właściwości mas sprężystolepkich. Reologia mas ceramicznych w zamkniętych obiegach technologicznych. Zjawiska starzenia się modyfikowanych mas ceramicznych.
Umiejętność wykonywania pomiarów i interpretacji wyników badań właściwości reologicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,7 x ocena z kolokwium
0,3 x ocena z referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Izak P. “Reologia zawiesin ceramicznych” Wydawnictwa AGH 2012
Kucharska L., „Reologiczne i fizykochemiczne podstawy procesów ceramicznych”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1976.
Kembłowski Z., „Reometria płynów nieniutonowskich” Warszawa WNT, 1973.
Stoch L., „Minerały ilaste”, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974
James S. Reed, „Introduction to the Principles of Ceramic Processing”, New York, John Wiley &Sons, 1986
Jacob Israelachvili, “Intermolecular and Surface Forces”, Academic Press, London, 1992
W.L. Wilkinson, “Ciecze nienewtonowskie” WNT-Warszawa, 1963
Igor Kisiel, “Reologia”, Skrypt PW, 1987
Danuta Bielewicz, “Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych w technologii płuczek wiertniczych” Zeszyty Naukowe AGH, 1992
Igor Kisiel, Współczesne problemy mechaniki iłów, WPAN, 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecnosci obowiazkowe