Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. CE1A_W08 Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. CE1A_W08 Udział w dyskusji
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. CE1A_W08 Udział w dyskusji
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. CE1A_W08 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. CE1A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. CE1A_U04 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. CE1A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. CE1A_K02 Udział w dyskusji
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. CE1A_K04 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii chemicznych wykorzystywanych w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Uwzględnia podstawowe wytyczne, prawne i rozwiązania technologiczne dla poprawy środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej w technologii chemicznej na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_K003 Wykazuje gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje inżynierskie wywierające wpływ na stan środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zagadnienia seminaryjne

Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji wybranego tematu seminaryjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa,
1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska WPWN Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN Warszawa, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak