Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Jakubowska Małgorzata (jakubows@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. CE1A_W04 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością CE1A_W04 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem CE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych CE1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Nauka o jakości – kwalitologia. Kamienie milowe. Deming i jego zasady. Rola klienta w systemach zapewnienia jakości i rodzaje klientów (bezpośredni, wewnętrzny i mimowolny). Koszty jakości i ich analiza. Benchmarking. Normalizacja i jej rola w systemach zapewnienia jakości. Normy serii ISO 9000. Zintegrowane systemy zarządzania jakość – środowisko – bhp. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Zasady zarządzania jakością (cykl PDCA, Kaizen, zasada “zero defektów”, zasada pracy zespołowej). Metody w zarządzaniu jakością (Metoda rozwinięcia funkcji jakości, Analiza przyczyn i skutków wad, Statystyczna kontrola odbiorcza,
Statystyczna kontrola procesu, Projektowanie eksperymentów).
Narzędzia stosowane z zarządzaniu jakością.

Zajęcia seminaryjne:

Polskie doświadczenia z zakresu TQM; przedmiot i zakres normy PN-EN ISO/IEC 17025; podstawowe założenia systemu jakości w aspekcie kryteriów i wymogów akredytacji; dokumenty odniesienia wykorzystywane przy dokumentowaniu systemów jakości w jednostkach akredytowanych; treść i zakres Księgi Jakości i Księgi Procedur Ogólnych Zapewnienia Jakości; szacowanie niepewności pomiarów; walidacja metod badawczych; sposób postępowania z wyposażeniem pomiarowym i badawczym (WPiB) w laboratorium akredytowanym; polityka PCA w zakresie kontroli jakości badań: badanie biegłości personelu, międzylaboratoryjne badania porównawcze; analiza podstawowych dokumentów PCA dotyczących jednostek akredytowanych; akredytacja w Europie i w Polsce. Samodzielne opracowanie wybranej Procedury Ogólnej Zapewnienia Jakości; opracowanie koncepcji przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracowanie koncepcji przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracowanie koncepcji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym w laboratorium akredytowanym; opracowanie koncepcji nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w laboratorium akredytowanym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,5 ocena kolokwium + 0,5 ocena z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A.Hamrol, W.Mantura, „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” PWN Warszawa 2002
J.Łunarski, “Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów” OWPRz Rzeszów 2001
J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K.Kanji, “Podstawy zarządzania jakością” PWN Warszawa 2002
S.Wawak, “Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Helion, Gliwice 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak