Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ceramika konstrukcyjna i techniczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Stobierski Ludosław (stobier@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych i procesów technologicznych CE1A_W06 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę materiałach ceramicznych krzemianowych o ceramice związklów kowalencyjnycha także o materiałach szklistych i kompozytowych. Posiada wiedzę o przepływach masy i energii CE1A_W07 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych CE1A_W05 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_U002 Student ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych CE1A_W10 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania CE1A_K04 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej CE1A_K09 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych i procesów technologicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę materiałach ceramicznych krzemianowych o ceramice związklów kowalencyjnycha także o materiałach szklistych i kompozytowych. Posiada wiedzę o przepływach masy i energii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania + - - - - - - - - - -
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Relacje właściwości immanentne – technologia – właściwości wyrobu.
2. Mikrostrukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych ceramiki
3. Materiały ceramiczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
4. Wysokotemperaturowe materiały konstrukcyjne
5. Łożyska ceramiczne, ślizgowe i toczne, uszczelnienia cierne
6. Materiały ceramiczne odporne na erozję
7. Ceramiczne narzędzia skrawające, ceramika azotkowa i sialonowa
8. Materiały ceramiczne o wysokiej przewodności cieplnej
9. Materiały ceramiczne dla elektrotechniki
10. Polikrystaliczna ceramika transparentna
11. Materiały ceramiczne o kontrolowanej porowatości, kształcie i wielkości porów
12. Filtry i nośniki katalizatorów
13. Materiały ceramiczne dla medycyny
14. Materiały ceramiczne dla energetyki jądrowej
15. Laminaty i kompozyty o osnowie ceramicznej
16. Materiały ceramiczne dla ochrony antybalistycznej

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Synteza proszków węglikowych
2. Spalanie filtracyjne proszków metali w azocie
3. Przetwarzanie i aktywowanie proszków
4. Przygotowanie próbek do spiekania
5. Wyznaczenie temperatur charakterystycznych dla spiekania
6. Wykonanie spieków
7. Badanie wybranych właściwości
8. Dyskusja uzyskanych wyników

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,25 ocena aktywności + 0,75 ocena pracy w laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Pampuch „Współczesne materiały ceramiczne” AGH, Kraków 2005
L. Stobierski „Ceramika węglikowa” AGH, Kraków 2005
S. Somiya (ed) Handbook of Advanced Ceramics Acad.Press 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak