Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCE-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych CE1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w pracach konserwatorskich CE1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi dobrać metody zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli CE1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji CE1A_K11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 ma świadomość roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych CE1A_K12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w pracach konserwatorskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać metody zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji + - + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość roli inżyniera–specjalisty w pracach konserwatorskich i rewitalizacyjnych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Definicja zabytku. Podstawowe zasady konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Organizacja prac konserwatorskich. Historyczne i współczesne materiały budowlane. Powietrzne i hydrauliczne materiały wiążące. Ceramiczne materiały budowlane. Rozwój produkcji szkła i emalii na przestrzeni wieków. Podstawowe operacje technologiczne w procesach wytwarzania spoiw mineralnych, ceramiki budowlanej i szkła. Metody oceny jakości materiałów budowlanych i szkła. Procesy niszczenia materiałów budowlanych i szkła. Rola wody i zanieczyszczeń atmosferycznych w korozji materiałów budowlanych. Metody zabezpieczania materiałów budowlanych i szkła przed niszczeniem. Przykłady odrestaurowanych obiektów zabytkowych i ich zagospodarowania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Praktyczne zapoznanie się z metodami pobierania prób do badań. Oznaczanie cech użytkowych spoiw mineralnych (czas wiązania, konsystencja, wytrzymałość mechaniczna, zmiany liniowe). Badania wybranych właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych. Oznaczenia cech użytkowych szkła. Przykłady metod analiz chemicznych stosowanymi w badaniach spoiw mineralnych, zapraw i szkła (XRF). Oznaczanie postępu karbonatyzacji w zaprawach i betonach. Wykorzystanie DTA, TG i XRD, w badaniach historycznych i współczesnych materiałów budowlanych. Badania morfologii materiałów budowlanych (SEM/EDS). Zajęcia terenowe w wybranych pracowniach konserwatorskich

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa
OK=0,5L+0,5Z
gdzie L=L1+L2+……….Ln
Z=ocena z kolokwium zaliczeniowego

Ocena końcowa przeliczana jest zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Stefańczyk B (red.): Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady, warszawa 2005
•Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. PWN Warszawa 2010
•Neville A.M.: Właściwości betonu. Edycja V. Wyd. Polski Cement, Krakw 2012
•Awgustinik A.J.: Ceramika. Arkady, Warszawa 1980.
•Jasieńko J. (red).: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych; DWE, Wrocław 2006
•Greiner-Wrona E.: Korozja szkieł zabytkowych. Ceramika/Ceramics Vol.85, 2004.
•Tokarski Z. Wolfke S.-Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,
Warszawa 1969
•Jasieńko J. i in.- Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych, zabytkowych konstrukcji ceglanych; DWE Wrocław 2006
•Jasieńko J. (red.) – Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych; DWE, Wrcław 2006
•Czasopisma fachowe, informatory, materiały konferencyjne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak