Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka użytkowa
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-001-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej CB1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki CB1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską CB1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską CB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Sztuka a sztuka użytkowa. Kierunki w sztuce: sztuka romańska, gotyk, renesans (klasycyzm, sekularyzm, monumentalizm, humanizm, idealizm, monumentalizm, perspektywizm, iluzjonizm, naturalizm, manieryzm), barok i rokoko (alegoryzm, klasycyzm, pietyzm, sektarianizm, gestularyzm, emocjonalizm, caravaggazionizm, absolutyzm, akademizm, neoklasycyzm), sztuka XIX wieku (romantyzm, orientalizm, mediewizm, prerafaelizm, realizm, materializm, impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm, secesja, symbolizm, estetyzm), modernizm (fowizm, ekspresjonizm, prymitywizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, surrealizm, spacjalizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, realizm społeczny), sztuka współczesna (postmodernizm, konceptualizm, neokonceptualizm, neoekspresjonizm, minimalizm, sansacjonizm). Sztuka zdobnicza i design. Działy sztuki użytkowej – architektura, tkactwo i moda, kowalstwo artystyczne, ludwisarstwo, ceramika, meblarstwo, złotnictwo i jubilerstwo, film i fotografia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,4 ocena kolokwium + 0,4 prezentacja + 0,2 aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.Little, „Sztuka – kierunki, mistrzowie, arcydzieła”, Elipsa, Poznań 2004
K.Estreicher, „Historia sztuki w zarysie”, PWN, Kraków 1977
T. Dobrowolski, „Sztuka Krakowa”, Wyd.Literackie Kraków 1978
Z.Świechowski, L.Nowak, B.Gumińska, „Sztuka romańska”, Wyd.Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976
„Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, PWN, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia złożone są z dwóch części. W pierwszej prezentowany jest w formie multimedialnej wzbogaconej dyskusją fragment treści przedmiotu. W drugiej studenci przedstawiają krótkie prezentacje dotyczące działów sztuki użytkowej lub sztukę z różnych regionów świata (z naciskiem na sztukę użytkową) – Chiny, Japonia, Korea, Indie, Indonezja, Tajlandia, Kambodża, Iran, Egipt, rejony Afryki – sudański, gwinejski, kongijski, Oceania a także sztukę Ameryki prekolumbijskiej, islamu, bizantyjską itp. oraz dziedziny sztuki użytkowej – meblarstwo, moda, ludwisarstwo, płatnerstwo, tkactwo, ceramika artystyczna, fotografia, film itd.