Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-006-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze z zakresu ochrony środowiska w aspekcie jego oddziaływania na różnego rodzaju zabytki kultury materialnej. CB1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej na poziomie podstawowym niezbędną do analizowania zjawisk wystepujących na obiektach szklanych wskutek zachodzących przemian chemicznych w wybranych środowiskach ekspozycyjnych CB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych CB1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska CB1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze z zakresu ochrony środowiska w aspekcie jego oddziaływania na różnego rodzaju zabytki kultury materialnej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej na poziomie podstawowym niezbędną do analizowania zjawisk wystepujących na obiektach szklanych wskutek zachodzących przemian chemicznych w wybranych środowiskach ekspozycyjnych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zapisywac reakcje chemiczne dotyczące procesów degradacji materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1.Chemia środowiska – rodzaje i lokalizacja skażeń
2. Materiały budowlane jako materiał historyczny i jego degradacja
3. Hydrofobizacja materiałów budowlanych i inne formy hamujące ich destrukcję w wyniku działania lokalnej atmosfery
4.Szkło, materiał budowlany i historyczny i jego degradacja w skutek oddziaływania lokalnych czynników środowiskowych
5. Projekcja filmu o produkcji szkła witrażowego
6. Zwiedzanie studia witrażowego, prelekcja pt.: Od projektu do montażu witraża
7. Kraków, jego lokalizacja i jego zabytki: zwiedzanie wybranych, odrestaurowanych zabytków Krakowa uzupełnione informacją historyczną i konserwatorską dla każdego oglądanego obiekty.
8. Termowizja w funkcji konserwatorskiej – demonstracja kamery termowizyjnej i przegląd materiału informacyjnego z przeprowadzonych pomiarów na różnych obiektach i w różnych warunkach fizycznych
9.Przegląd metod badawczych zabytków kultury materialnej z kamienia, cegły, szkła które ułatwiają monitorować lokalne środowisko wokół obiektu.
10.Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= 0,7Kz+0,3Us
gdzie:
Kz- wynik kolokwium zaliczeniowego
Us- udział w zajęciach seminaryjnych

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii i ogólne podstawy ceramiki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.Leissner – Final Report of EC – R&D Environment Programme 1991- 1994 ECHNCR Vol. 10 June 1997
2.T. Richter – Initial stages of aqueous glass corrosion, Ceramika, Ceramics, PAN Kraków, 39, 1999, 47-56.
3.E.Greiner-Wronowa-Korozja szkieł zabytkowych.
4.R.Newton. S. Davison – Coservation of Glass, Butterworks, London 1989
5.M.Manecki, M. Marszałek – Zanieczyszczenia atmosfery w Krakowie – Problemy ekologiczne, Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, Koło AGH- Kraków- Zeszyt 16, 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak