Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs podstaowy
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-107-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Małecka Barbara (bmalecka@agh.edu.pl)
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych; CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W005 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze CB1A_W03 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków CB1A_U07 Egzamin
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii CB1A_U07 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomocą równań reakcji chemicznych oraz wykonać obliczenia ilości koniecznych substratów i powstałych produktów CB1A_U07 Egzamin,
Kolokwium
M_U004 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. CB1A_U07, CB1A_U10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej CB1A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 rozumie konieczność dzielenia się posiadaną wiedzą CB1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej oraz kwantowo-mechaniczny opis budowy atomów i wiązań chemicznych; + + - - - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy teorii roztworów elektrolitów wraz z teorią dysocjacji elektrolitycznej i ilościowym opisem równowag w roztworach elektrolitów + + - - - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania + - - - - - - - - - -
M_W005 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + - + - - - - - - - -
M_W006 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne w zakresie podstawowych praw chemii - + + - - - - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomocą równań reakcji chemicznych oraz wykonać obliczenia ilości koniecznych substratów i powstałych produktów - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie konieczność dzielenia się posiadaną wiedzą - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.
2. Jądro atomowe. Elementy chemii jądrowej.
3. Współczesny pogląd na budowę materii, dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności.
4. Funkcja falowa, atom wodoru i atomy wieloelektrodowe.
5. Układ okresowy pierwiastków. Konsekwencje prawa okresowości.
6. Wiązanie chemiczne I. Koncepcja Lewisa, typy wiązań.
7. Wiązanie chemiczne II. Pojęcie orbitalu molekularnego, wiązanie jonowe, kowalencyjne, metaliczne. Hybrydyzacja orbitali i struktura cząsteczek.
8. Stany skupienia i stany materii I: Stan gazowy: prawa gazu doskonałego i gazów rzeczywistych, para nasycona i nienasycona, skraplanie gazów.
9. Stany skupienia i stany materii II: stan ciekły, natura sił międzycząsteczkowych, wiązanie wodorowe, lepkość, napięcie powierzchniowe.
10. Stany skupienia i stany materii III: stan stały, stan krystaliczny, wiązania chemiczne w kryształach.
11. Równowaga chemiczna. Reguła przekory.
12. Chemia roztworów I: elektrolity i nieelektrolity, właściwości roztworów zależne od stężenia.
13. Chemia roztworów II: dysocjacja elektrolityczna, elektrolity słabe i mocne, stopień i stała dysocjacji, elektroliza
14. Chemia roztworów III: układy koloidalne. Emulsje.
15. Klasyfikacja reakcji chemicznych.
16. Pochodzenie pierwiastków chemicznych, ewolucja materii. Powstawanie minerałów.
17. Wstęp do systematyki pierwiastków. Otrzymywanie pierwiastków chemicznych na skalę przemysłową i laboratoryjną.
18-19. Metale – właściwości, reakcje.
20-21. Niemetale, półmetale – właściwości, reakcje.
22. Elementy chemii analitycznej: analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, analiza wagowa, alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.
23. Związki pierwiastków z tlenem i wodorem.
24. Definicje kwasów i zasad. Kwasy tlenowe i wodorotlenki. Moc kwasów tlenowych. Reakcje kwasów z metalami.
25. Równowagi w roztworach elektrolitów – pH, roztwory buforowe, hydroliza, iloczyn rozpuszczalności.
26-27. Właściwości wybranych tlenków, kwasów i wodorotlenków.
28. Sole kwasów tlenowych i beztlenowych – struktura, właściwości, reakcje.
29. Związki koordynacyjne (nazewnictwo, izomeria, reakcje).
30. Podstawowe technologie nieorganiczne.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Nazewnictwo związków chemicznych.
2. Obliczenia wykorzystujące podstawowe pojęcia i prawa chemii.
3. Układanie i uzgadnianie równań reakcji chemicznych.
4. Wyprowadzanie wzorów empirycznych i rzeczywistych związków.
5. Sposoby wyrażania stężeń roztworów (molowe, procentowe, ułamek molowy).
6. Przeliczanie stężeń roztworów.
7. Obliczenia stechiometryczne.
8. Wydajność reakcji.
9. Zapisywanie i uzgadnianie równań reakcji utleniania i redukcji.
10. Dysocjacja elektrolityczna.
11. Dysocjacja wody. Wykładnik jonów wodorowych pH.
12. Obliczanie stężeń jonów w roztworach elektrolitów

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zasady pracy w laboratorium. Sprzęt i naczynia laboratoryjne. Odczynniki chemiczne.
2. Reakcje syntezy, analizy, wymiany, utleniania i redukcji, określanie odczynu roztworu.
3. Identyfikacja wybranych kationów w roztworach.
4. Identyfikacja wybranych anionów w roztworach.
5. Analiza wagowa: waga i ważenie, oznaczanie wody w hydratach.
6. Analiza wagowa: oznaczanie siarczanów
7. Analiza objętościowa: alkacymetria, oznaczanie chlorków.
8. Związki kompleksowe: barwy akwakompleksów i aminakompleksów. Maskowanie jonów. Związki kompleksowe żelaza(III) i wapnia.
9. Substancje trudno rozpuszczalne: kolejność wytrącania osadów, wpływ pH na rozpuszczalność soli.
10. Właściwości wybranych tlenków: CaO, MgO, Al2O3, SiO2

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 302 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Udział w wykładach 60 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 75 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3 x średnia ocena z ćwiczeń + 0,2 x średnia ocena z laboratorium + 0,5 x średnia ocena z egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN Warszawa 2010
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 2002
3. P. Cox, Chemia nieorganiczna- krótkie wykłady, PWN Warszawa 2003
4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN Warszawa 2006
5. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN Warszawa 1997
6. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. I, A. Małecki (red.), Skrypt Uczelniany AGH Nr 1486, 1996
7. Obliczenia w chemii ogólnej, cz. II, A. Kozłowska-Róg (red)., Skrypt Uczelniany AGH Nr 1487, 1996
8. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, red. Z. Galus, PWN Warszawa 2002
9. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza jakościowa. A. Kozłowska-Róg (red)., Skrypt Uczelniany AGH Nr 1624, 2001
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej. Analiza ilościowa. A. Małecki (red.), Skrypt Uczelniany AGH Nr 1649, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma