Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia organiczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hasik Magdalena (mhasik@agh.edu.pl)
mgr Nyczyk Anna (nyczyk@agh.edu.pl)
dr inż. Stochmal Edyta (stochmal@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach. CB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę o reakcjach chemicznych podstawowych grup związków organicznych, ich mechanizmach oraz reagentach biorących w nich udział. CB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie stosować zasady nazewnictwa systematycznego podstawowych grup związków organicznych. CB1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Umie powiązać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych z budową ich cząsteczek (tj. polaryzacją wiązań, występowaniem określonych grup funkcyjnych). CB1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość, jakie są zastosowania związków organicznych, jakie jest ich działanie biologiczne oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym. CB1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada uporządkowaną wiedzę o reakcjach chemicznych podstawowych grup związków organicznych, ich mechanizmach oraz reagentach biorących w nich udział. + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie stosować zasady nazewnictwa systematycznego podstawowych grup związków organicznych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie powiązać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych z budową ich cząsteczek (tj. polaryzacją wiązań, występowaniem określonych grup funkcyjnych). + + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość, jakie są zastosowania związków organicznych, jakie jest ich działanie biologiczne oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą stosowanie związków organicznych w życiu codziennym. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przedmiot badań chemii organicznej. Klasyfikacja związków organicznych: rodzaje węglowodorów i ich pochodne, zawierające charakterystyczne grupy funkcyjne.
2. Nazewnictwo związków organicznych.
3. Izomeria konstytucyjna i przestrzenna związków organicznych.
4. Polaryzacja wiązań w cząsteczkach związków organicznych – efekty indukcyjne
i mezomeryczne. Reakcje organiczne: substytucja, addycja, eliminacja i reagenty organiczne: wolne rodniki, nukleofile, elektrofile. Homolityczny i heterolityczny rozpad wiązań kowalencyjnych w cząsteczkach organicznych.
5. Węglowodory łańcuchowe: alkany, alkeny, alkiny, alkadieny – budowa, występowanie, właściwości fizyczne, reakcje charakterystyczne, zastosowania. Ropa naftowa jako źródło węglowodorów.
6. Węglowodory alicykliczne: budowa, występowanie, właściwości fizyczne, reakcje, zastosowania.
7. Węglowodory aromatyczne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje. Benzen jako podstawowy przedstawiciel węglowodorów aromatycznych.
8. Fluorowcopochodne węglowodorów – halogenki alkilów i arylów: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
9. Alkohole i fenole: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
10. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
11. Związki karbonylowe – kwasy karboksylowe i ich pochodne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
12. Aminy alifatyczne i aromatyczne: budowa, właściwości fizyczne, reakcje chemiczne.
13. Biocząsteczki: lipidy, sacharydy, aminokwasy i białka.
14. Związki organiczne o znaczeniu praktycznym – detergenty, barwniki, dodatki do żywności.
15. Związki organiczne o znaczeniu praktycznym – środki ochrony roślin, leki, polimery. Zastosowania związków organicznych w budownictwie.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Klasyfikacja związków organicznych. Nazewnictwo systematyczne węglowodorów oraz związków organicznych, zawierających różne grupy funkcyjne.
2. Reakcje substytucji wolnorodnikowej w alkanach.
3. Alkeny – reakcje addycji elektrofilowej, addycja wolnorodnikowa HBr.
4. Reakcje substytucji elektrofilowej w benzenie i jego pochodnych. Aktywujący/dezaktywujący oraz kierujący wpływ podstawników.
5. Fluorowcoalkany – reakcje jedno- i dwucząsteczkowej substytucji nukleofilowej, reakcje eliminacji nukleofilowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Destylacja – rodzaje, temperatura wrzenia jako parametr potwierdzający czystość ciekłej substancji organicznej.
2. Krystalizacja – technika, temperatura topnienia krystalicznego związku organicznego jako parametr sprawdzający czystość substancji.
3. Ekstrakcja – metody prowadzenia, rodzaje, ekstrakcja fizyczna i połączona z reakcją chemiczną.
4. Reakcje związków aromatycznych.
5. Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 197 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wykładów, laboratoriów oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej: znajomość położenia pierwiastków w układzie okresowym, budowa atomu, rodzaje orbitali elektronowych, rodzaje wiązań chemicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Materiały pomocnicze do zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych przygotowane przez
osoby prowadzące udostępniane studentom w wersji elektronicznej na stronie
internetowej: http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl
2) J. McMurry „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2000 (wydanie pierwsze) lub 2003
(wydanie drugie) lub 2006 (wydanie trzecie – zmienione)
3) R. T. Morrison, R. T. Boyd, „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 1985 lub późniejsze
wydania
4) E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska, „Chemia organiczna”, WNT, Warszawa 2003
5) D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński, „Chemia organiczna, kurs podstawowy”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
6) A. Vogel „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykłady zaliczane są na podstawie dwóch kolokwiów dotyczących ich tematyki przeprowadzonych w trakcie semestru.
Zajęcia laboratoryjne zaliczane są na podstawie ocen z kolokwiów, notatek z przeprowadzonych eksperymentów oraz opracowania wyników badań. Obowiązuje wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie wyników dwóch kolokwiów przeprowadzonych w trakcie semestru. Ze wszystkich kolokwiów trzeba uzyskać pozytywne oceny; oceny niedostateczne należy poprawić.