Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nauka o materiałach
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-206-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chlubny Leszek (rach@ceram2.ceramika.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw CB1A_W02, CB1A_W01, CB1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw CB1A_W02, CB1A_W03, CB1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw CB1A_W02, CB1A_W03, CB1A_W05, CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów CB1A_U08, CB1A_U07, CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw CB1A_U09, CB1A_U08, CB1A_U07, CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw CB1A_U08, CB1A_U07, CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa CB1A_K01, CB1A_K02, CB1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. CB1A_K04, CB1A_K02, CB1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa - - - - - + - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z Nauki o materiałach oparte na relacji budowa-właściwości-otrzymywanie tworzyw.

Nauka o materiałach wprowadzenie
Tematy wykładów:
Monokryształy
Materiały amorficzne, szkła
Polikryształy
Kompozyty
Właściwości sprężyste
Właściwości mechaniczne
Właściwości cieplne
Właściwości optyczne

Zajęcia seminaryjne:
Tematem seminarium są zagadnienia nauki o materiałach związane z treścią wykładów

I
*Budowa tworzyw *
Struktura krystaliczna i defekty struktury krystalicznej
Budowa materiałów amorficznych. Materiały szkliste.
Budowa polikryształów
Kompozyty

II
Otrzymywanie tworzyw
Otrzymywanie tworzyw amorficznych i szkieł
Otrzymywanie polikryształów:
- krystalizacja ze stopów i szkieł
- spiekanie
- reakcje chemiczne

III
Właściwości mechaniczne I
Odkształcenie sprężyste charakterystyka zjawiska, parametry)
Odkształcenie plastyczne (charakterystyka zjawiska, parametry)
Pełzanie materiałów
IV
Właściwości mechaniczne II
Wytrzymałość teoretyczna kryształów
Wytrzymałość rzeczywista tworzyw
Odporność na kruche pękanie
Zniszczenie w warunkach dynamicznych

V
Właściwości cieplne i optyczne
Przewodnictwo cieplne
Rozszerzalność cieplna
Odporność na wstrząsy cieplne
Zjawiska i parametry charakteryzujące
Właściwości optyczne tworzyw

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwiów zaliczeniowych: 60%
Obecność na wykładach: 20%
Aktywność na seminariach: 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Roman Pampuch “Budowa i właściwości materiałów ceramicznych” Wyd. AGH Kraków 1995
2. Michael. F. Ashby, David R.H. Jones „materiały inżynierskie” t. 1,2. PNT Warszawa 1995
3. J. Lis, R. Pampuch „Spiekanie” wyd. AGH Kraków 2000

Literatura pomocnicza:
1. Leszek A. Dobrzański “Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach” WNT Warszawa 1996
2. Marek Blicharski “Wstęp do inżynierii materiałowej” Wyd. AGH 1995
3.Roman Pampuch, Stanisław Błażewicz, Gabriela Górny “Materiały ceramiczne dla elektroniki” Wyd AGH Kraków 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak