Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów budowlanych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-207-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CB1A_W06, CB1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania CB1A_U06, CB1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych CB1A_K02, CB1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne. Metody wytwarzania gipsu i wapna. Produkcja cementów powszechnego użytku. Rodzaje cementów, ich klasyfikacja i właściwości użytkowe. Procesy wiązania i twardnienia spoiw mineralnych. Przemysł materiałów wiążących a środowisko. Produkcja betonów, ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania. Domieszki i dodatki do betonów. Materiały termoizolacyjne, metody wytwarzania i właściwości. Materiały budowlane ścienne i stropowe, surowce i metody produkcji.

Zajęcia seminaryjne:

W ramach seminarium rozpatrywane są wybrane problemy dotyczące poszczególnych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu oraz zagadnienia związane z aktualnym trendami rozwojowymi omawianych technologii. Zajęcia mają formę dyskusji, a w odniesieniu do niektórych zagadnień studenci proszeni są o przygotowanie krótkiej prezentacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest obliczana jako: ocena z kolokwium zaliczeniowego (70%) i oceny z przygotowanej prezentacji (30%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość z zakresu chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań – pod red. Jana Małolepszego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008
Chemia cementu i betonu, Wiesław Kurdowski, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu – Kraków 2010 i Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 2010
Właściwości Betonu, A.M. Neville, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2000, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak