Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka - kurs rozszerzony
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-211-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Wierzba Bartłomiej (bwierzba@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych dzięki którym może rozwiązać proste zagadnienia fizyczne. CB1A_W09 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. CB1A_W09
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. CB1A_W09
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych oraz zna arytmetykę komputerową. CB1A_U14 Kolokwium
M_U002 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. CB1A_U14 Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. CB1A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. CB1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych dzięki którym może rozwiązać proste zagadnienia fizyczne. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu analizy numerycznej. Wykorzystywania algorytmów do rozwiązywania zagadnień początkowo brzegowych, całkowania oraz różniczkowania numerycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych oraz zna arytmetykę komputerową. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się z zakresu informatyki oraz wykorzystywania nowoczesnych metod programistycznych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Algorytmika

  Algorytmika. Zasady budowania algorytmów: metody poprawnego zapisywania algorytmów; reguły stylu programowania; czytelność kodu; konwencje notacyjne, notacje opisowe, formalne, graficzne; instrukcje proste i strukturalne;

 2. Wiadomości wstępne

  Wiadomości wstępne: co to jest informatyka; podstawowe rozkazy, które potrafi wykonać komputer; kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 3. Algorytmy iteracyjne

  Zasady działania algorytmów iteracyjnych; przykłady algorytmów.

 4. Pseudokody

  Podstawy programowania z wykorzystaniem pseudokodu: ogólne zasady programowania; zasady programowania iteracyjnego; najistotniejsze elementy języków oprogramowania; typy danych, nazewnictwo stałych i zmiennych, zmienne tablicowe, tablice jedno- i wielowymiarowe, instrukcje przypisania;

 5. Instrukcje proste

  Instrukcje warunkowe proste i złożone; metody konstruowania wyrażeń logicznych; instrukcja
  wyboru;

 6. Wyrażenia arytmetyczne

  Zapis wyrażeń arytmetycznych; zasady poprawnego budowania algorytmów iteracyjnych;

 7. Instrukcje iteracyjne

  Instrukcje iteracyjne – pętle, rodzaje i zasady konstruowania; instrukcje wejścia/wyjścia;
  zapisywanie programów w pseudokodzie;

 8. Programowanie

  Przykłady prostych programów.

 9. Algorytmy szyfrujące

  Omówienie algorytmów kryptograficznych. Algorytmy szyfrujące dane typu RSA.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. kodowanie liczb

  kodowanie liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa; systemy pozycyjne;

 2. pseudokody prostych algorytmów

  Opracowanie prostych algorytmów oraz ich opis za pomocą pseudo kodu.

 3. Algorytmika

  Opracowanie algorytmów rozwiązywania prostych zadań z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu matematyki i fizyki.

 4. języki programowania

  Zapoznanie się z wybranym językiem programowania spośród języków: Fortran, C, C++, VBA.

 5. Programowanie

  Zapis opracowanych algorytmów w formie pseudokodu oraz ich zaimplementowanie w wybranym języku programowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wirth N., Wstęp do programowania systematycznego, WNT, 1978
2. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1989
3. Cormen T., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 1997
4. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki. WNT, Warszawa, 2000.
5. P. Silvester, System operacyjny UNIX, WNT, W-wa, 1990.
6. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Język ANSI C, PWN, 1994.
7. Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych.
8. Dostępne podręczniki z zakresu podstaw programowania.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak