Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością i produktami chemii budowlanej
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-303-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Uczestynik zajęć nabywa wiedzy ogólnej dotyczącej filozofii jakości oraz jej roli i istoty we współcześnie działających jednostkach gospodarczych tzn. nowego podejscia. CB1A_W02, CB1A_W17, CB1A_W18, CB1A_W04, CB1A_W11, CB1A_W16, CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 Student nabywa wiedzy odnoszącej się do znajomości zasad funkcjonowania obecnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością w jednostkach gospodarczych (produkcyjnych, usługowych) należących do różnych dziedzin gopodarki. CB1A_W18, CB1A_W04, CB1A_W16, CB1A_W06, CB1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną student potrafii samodzielnie opracować wybraną procedurę gólną (systemową) zarządzania jakością; opracować koncepcję przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracować koncepcję przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracować koncepcję nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w jednostce gospodarczej z wdrożonym i funkcjomujacym systemem zarządzania jakością. CB1A_W18, CB1A_W03, CB1A_W04, CB1A_W09, CB1A_W11, CB1A_W07, CB1A_W16, CB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy roli i funkcji systemów zarządzania jakością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa "nowego podejścia" w okresie dużej konkurencji na rynku, rozumie konieczność pracy zespołowej w celu osiągania lepszych efektów pracy. CB1A_W17, CB1A_W18, CB1A_W11, CB1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Uczestynik zajęć nabywa wiedzy ogólnej dotyczącej filozofii jakości oraz jej roli i istoty we współcześnie działających jednostkach gospodarczych tzn. nowego podejscia. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy odnoszącej się do znajomości zasad funkcjonowania obecnie funkcjonujących systemów zarządzania jakością w jednostkach gospodarczych (produkcyjnych, usługowych) należących do różnych dziedzin gopodarki. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną student potrafii samodzielnie opracować wybraną procedurę gólną (systemową) zarządzania jakością; opracować koncepcję przeprowadzenia auditu wewnętrznego, tj. jego programu, zakresu oraz podstawowych formularzy dokumentów związanych z jego przebiegiem; opracować koncepcję przeprowadzenia przeglądu zarządzania; opracować koncepcję nadzoru nad dokumentami i zapisami technicznymi w jednostce gospodarczej z wdrożonym i funkcjomujacym systemem zarządzania jakością. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy roli i funkcji systemów zarządzania jakością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa "nowego podejścia" w okresie dużej konkurencji na rynku, rozumie konieczność pracy zespołowej w celu osiągania lepszych efektów pracy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Cykl seminarów dotyczacych ogólnych wiadomoaści o filozofii i istocie jakości oraz podstawowych systemów zarządznia jakością

Program przedmiotu obejmuje grupy zagadnień podzielonych na dwie części. Pierwsza część o charakterze ogólnym dotyczy treści tematycznie związanych z pojęciem jakości, podstaw zarządzania poprzez jakość i zarządzanie jakością (TQM), systemami zarządzania jakością oraz pomiarami jakości.
Druga część zagadnień obejmuje szczegółowe kwestie związane z budową i dokumentowaniem a następnie wdrażaniem obecnie funkcjonujacych w różnych dziedzinach gospodarki systemów zarządzania jakością.

Program seminariów (tematy referatów studenckich):

1. Jakość – zarys problematyki jakości, wieloaspektowość pojęcia jakości
2. Ewolucja koncepcji jakości
3. Jakość w przedsiębiorstwie produkcyjnym – działania na rzecz optymalizacji jakości
4. TQM jako filozofia nowoczesnego zarządzania przez jakość – powstanie i rozwój koncepcji
5. Praca zespołowa w zarządzaniu przez jakość – koła jakości
6. Wybrane techniki oraz narzędzia skutecznego stosowania zasad TQM w przedsiębiorstwie
(kaizen, 5 S, FMEA-Failure Mode and Effects Analysis, QFD- Quality Function Deployment, Six sigma, kanban )
7. Benchmarking jako technika zarządzania przez jakość
8. Just in time jako technika zarządzania przez jakość
9. Reengineering jako technika zarządzania przez jakość
10. TQM w polskich przedsiębiorstwach – uwarunkowania wprowadzania TQM
11. Informacja normalizacyjna jako element strategii zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej (normalizacja, organy i ich uprawnienia – świat i Polska )
12. System Zapewnienia Jakości wg międzynarodowych norm ISO 9000 i jego ewolucja
13. Istota zmian w wersji norm ISO 9000 w roku 2000
14 .Dokumentowanie Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9000 – opracowywanie i wdrażanie (redagowanie procedur, instrukcji, formularzy, Księgi Jakości )
15. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – zakres normy i powołania normatywne
(postanowienia ogólne, zastosowanie, terminy i definicje)
16. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – wymagania ogólne oraz dotyczące dokumentacji )
17. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – odpowiedzialność kierownictwa (zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie, odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja, przegląd zarządzania )
18. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 –zarządzanie zasobami ( zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy)
19. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 – realizacja wyrobu ( planowanie realizacji wyrobu, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja i dostarczanie usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów)
20. System Zarządzania Jakością wg ISO 9000:2008 –pomiary, analiza i doskonalenie (postanowienia ogólne, monitorowanie i pomiary, nadzór nad wyrobem niezgodnym, analiza danych, doskonalenie )
21. System Zarządzania Jakością wg ISO 14001
22. System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
23. System GMP / GHP /GAP / GLP
24. Korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
25. Aspekt kosztowy wdrażania w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzani Jakością wg norm ISO 9000
26. System zarządzania bezpieczeństwem i hieną pracy według stosownych norm (normy PN-EN 18001, PN-EN 18004).
27. System zarządzania środowiskiem według norm ISO 14001
28. Europejskie i krajowe systemy certyfikacji i akredytacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych, którymi są;
- ocena z kolokwium zaliczeniowego,
- ocena za wygłoszenia referatu na przydzielony tenmat,
- ocena za prezentację multimedialną dotyczącą wygłaszanego referatu,
- ocena za aktywność na zajęciach, a w szczególnośći za udział w dyskusji nad wygłoszonym w danym dniu refertem (referatami)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Oprócz podstawej wiedzy ogólnej nie przewiduje się żadnych wymagań wstępnaych w zakresie wiedzy specjalistycznej wynikającej z profilu przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BANK J.: “Zarządzanie przez jakość.”, wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
2. DEMING W.E.: “Quality, Productivity and Completitive Position”; wyd. Massachusetts Institute of Technology, Cambrige 1982.
3. HAMROL A., MANTURA W.: “Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka.” PWN, Warszawa-Poznań 1998 i 1999.
4. ISHIKAWA K.: “Guide to Quality Control.”; wyd. Asian Productivity Organization, Tokyo 1987.
5. IWASIEWICZ A.: “Zarządzanie jakością.”; wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
6. JURAN J., GRYNA F.: “Jakość-projektowanie-analiza”, wyd. WNT, Warszawa 1974.
7. JURAN J.: “Quality, Control Handbook”; wyd. Mc Graw-Hill, New York 1974.
8. KAPLAN R.S., NORTON D.P.: “Strategiczna Karta Wyników. Praktyka”; wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001
9. KINDLARSKI E.: “TQM, wykresy Ishikawy i Pareto, Q Team.”; wyd. Bellona, Warszawa 1993.
10. KINDLARSKI E.: “Kontrola i sterowanie jakością”; wyd. WPW, Warszawa 1987.
11. KOLMAN R.: “Inżynieria jakości”; wyd. PWE, Warszawa 1992.
12. OAKLAND J.S.: “Total Quality Managment.”; wyd. Bulterwarth-Heinemann, Oxford 1992.
13. OAKLAND J.S., FOLLOWEL R. F.: “Statistical Proces Control.”; wyd. Heinemann Newness, Oxford, London-Kingston 1990.
14. THOMPSON J.R., KORONACKI J.: “Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości”, wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
15. TABOR, ZAJĄC, RĄCZKA: „Zarządzanie jakością”, Wyd. PK
16. OLEJNIK L., SMOCZYŃSKI Zb. „Wyposażenie pomiarowe i badawcze w akredytowanym laboratorium przemysłowym”, Wyd. „Biuro Gamma”, Warszawa, 1999.
17. JANSEN J., DAHLGARD, KAI K., GOPAL K. KANJI: „Podstawy zarządzania jakością” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
18. GIERA K., WERPACHOWSKI W.: „Księga Jakości”, MCNEMT, Radom, 1994.
19. KRASZEWSKI R.: „TQM teoria i praktyka”, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń, 2001.
20. Zarządzanie jakością – wybrane zagadnienia” (pod redakcją Witolda NIERZWIECKIEGO), Gdańsk, ODDK, 1999.
21. JAWORSKI J.: „Wyrażanie niepewności pomiarów – komentarz”
22. ŁUNARSKI J.: „Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak