Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania CB1A_W01 Kolokwium
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych CB1A_W02 Kolokwium
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego CB1A_W02, CB1A_W09 Kolokwium
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu CB1A_W02, CB1A_W03, CB1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki CB1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_U005 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi CB1A_U10 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 potrafi identyfikować elementy układu regulacji, rozumieć zasady ich działania + - + - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć dotyczących automatycznych systemów kontrolnych + - + - - - - - - - -
M_W003 opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego + - + - - - - - - - -
M_W004 potrafi biegle stosować jednostki układu SI i reguły ich zapisu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 dobierać optymalne nastawy urządzeń automatyki - - + - - - - - - - -
M_U005 posługiwać się zautomatyzowanymi układami pomiarowymi - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Pojęcia i wielkości podstawowe. Sygnały. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Klasyfikacja urządzeń automatyki. Przekształcenie Laplace`a i jego zastosowanie w automatyce. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Schematy blokowe i ich przekształcanie. Stabilność liniowych elementów automatyki, kryteria stabilności, określanie zapasu stabilności. Regulatory, rodzaje regulatorów, jakość regulacji, dokładność statyczna, jakość dynamiczna. Elementy wykonawcze, siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Regulator PID. Regulatory rozmyte. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności. Czujniki obecności, położenia, szybkości.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych

Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, szkolenie BHP. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych czujników temperatury. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego metoda laser flash. Wyznaczanie zakresu proporcjonalności i czasu całkowania regulatora PI. Charakterystyki częstotliwościowe. Wyznaczanie charakterystyki statycznej i histerezy siłownika pneumatycznego. Pomiar przepływu cieczy – kryza pomiarowa. Wykorzystanie graficznego zintegrowanego środowiska programowego do zbierania i analizy danych pomiarowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykłady – kolokwium zaliczeniowe – ocena OW
Ćwiczenia laboratoryjne – ocena ze sprawozdań – ocena OL
Ocena końcowa = OW * 0.5 + OL * 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Przedmioty wprowadzające:
Matematyka, Fizyka, Chemia fizyczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Luyben W.L., Modelowanie, symulacja i sterowanie procesów przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa, 1976

Z. Komor, Elektrotechnika i elektronika dla studentów Wydziału Chemicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
A. Gajek Z. Juda, Czujniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2009
W. Klimasara, Podstawy automatyki i robotyki, WSiP, Warszawa 2006,
W. Jabłoński G. Płoszajski, Elektrotechnika z automatyką, WSiP, Warszawa 2008
D. Taler, J. Sokołowski: Pomiary cieplne w przemyśle, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2006
M.W. Kułakow: Pomiary technologiczne i aparatura kontrolno – pomiarowa w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa 1972
E. Romer: Miernictwo przemysłowe, WNT, Warszawa
Szydłowski H., Dębski M., Kaczmarek W., Kudyńska J., Olechnowicz A., TeoriaW. Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa, 1976
Greblicki: Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, pomiarów, PWN, Warszawa, 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak