Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-306-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. CB1A_W04 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. CB1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U003 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. CB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. CB1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. CB1A_K04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, zasady statyki.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych.
9. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna ich budowa i charakterystyka podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa wybranych przekładni mechanicznych.
13. Klasyfikacja maszyn i urządzeń transportu technologicznego, budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych.
14. Maszyny do formowania mas sypkich oraz plastycznych.
15. Maszyny do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych.

Ćwiczenia audytoryjne:
Tematyka ćwiczeń

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych, ogólne zasady wymiarowania wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, identyfikacja elementów maszyn na obiektach rzeczywistych, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy, analiza konstrukcji maszyn do formowania mas oraz scalania materiałów ziarnistych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
2. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
3. Dyląg Z., JakubowiczA., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 2007.
4. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
5. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
6. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
7. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
8. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
9. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.