Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektronika z elektrotechniką
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-307-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Dąbrowski Andrzej (amd@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Dąbrowski Andrzej (amd@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie, jaki jest związek pomiędzy fizyką a elektrotechniką, elektroniką i współczesną techniką. CB1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do opisu i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych. CB1A_W10 Kolokwium
M_W003 Zna zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zna podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. CB1A_W10 Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego. Umie sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania. CB1A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych. CB1A_U02, CB1A_U13, CB1A_U15, CB1A_U10 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji. CB1A_U04 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując swoją część zadania. CB1A_K03, CB1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie, jaki jest związek pomiędzy fizyką a elektrotechniką, elektroniką i współczesną techniką. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstaw elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do opisu i analizy nieskomplikowanych układów elektrycznych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych oraz układów elektronicznych. Zna podstawowe zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego. Umie sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe pomiary i obserwacje sygnałów w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować wyniki pomiarów oraz sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów, badań i obserwacji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować zarówno indywidualnie jak i w zespole realizując swoją część zadania. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne. Podstawowe elementy obwodu elektrycznego i ich własności. Elementy półprzewodnikowe. Analiza obwodu elektrycznego. Obwody prądu stałego w stanie ustalonym. Energia i bilans mocy.Sygnały analogowe i cyfrowe. Wartości średnie i skuteczne sygnałów elektrycznych. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych. Mody DC i AC multimetrów. Pomiar prądu, napięcia i mocy.
Prąd sinusoidalny. Metoda liczb zespolonych. Impedancja zespolona. Moce w obwodach prądu sinusoidalnego. Obwody jednofazowe i układy trójfazowe. Instalacje elektryczne.
Stany dynamiczne w obwodach elektrycznych. Pomiary i obserwacje oscyloskopowe.Transformatory, silniki i prądnice.Podstawowe układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Układy zasilające, wzmacniacze elektroniczne.
Wybrane układy cyfrowe kombinacyjne i sekwencyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze i urządzeń i eksploatacji instalacji elektrycznej.
Symulacja pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych w programie NI Multisim.
Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych oraz eksploatacji instalacji elektrycznej.
Symulacja pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych w programie NI Multisim.
Pomiary w obwodach prądu stałego – zasada superpozycji, bilans mocy, charakterystyki prądowo napięciowe stabilizowanych zasilaczy elektronicznych.
Obwody prądu sinusoidalnego – pomiar wartości skutecznej prądu oraz napięcia, pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej. Autotransformator.
Badanie układu elektronicznego z wykorzystaniem generatora funkcyjnego i oscyloskopu – pomiary amplitud, okresu oraz częstotliwości sygnałów elektrycznych.
Pomiary multimetrami cyfrowymi w trybach DC i AC okresowych sygnałów elektrycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Matematyka: Znajomość elementarnej algebry liniowej i analizy matematycznej.

Fizyka: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki (jednostki i wielkości fizyczne, siła, praca, energia,moc, ładunek, prąd, napięcie, itp..) Znajomość podstaw fizycznych zjawisk elektrycznych imagnetycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT Warszawa 2009
  2. A. Dąbrowski, W. Dąbrowski, S. Krupa, A. Miga: Elektrotechnika Ćwiczenia Laboratoryjne, AGH Kraków 2002
  3. A. Dąbrowski: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych – materiały zamieszczone w Internecie: http://home.agh.edu.pl/~amd/elektra/
  4. B. Miedziński: Elektrotechnika Podstawy i instalacje elektryczne, PWN, Warszawa
  5. W. Rroadstrum, D. Wolaver: Electrical Engineering for all engineers, John Wiley&Sons, Inc. N.Y.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak