Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane i instalacyjne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-308-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania właściwości i prawidłowego stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych i instalacyjnych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych badania właściwości użytkowych materiałów budowlanych i instalacyjnych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo zastosować dany materiał budowlany i instalacyjny ze względu na jego właściwości oraz przeznaczenie.
M_U002 Student potrafi wykonać badania podstawowych parametrów materiałów budowlanych i instalacyjnych. Potrafi przeprowadzić analizę wyników uzyskanych pomiarów oraz ich krytyczną interpretację.
M_U003 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę przydatności danego materiału budowlanego do konkretnego zastosowania.
Kompetencje społeczne
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania właściwości i prawidłowego stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych i instalacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych badania właściwości użytkowych materiałów budowlanych i instalacyjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo zastosować dany materiał budowlany i instalacyjny ze względu na jego właściwości oraz przeznaczenie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać badania podstawowych parametrów materiałów budowlanych i instalacyjnych. Potrafi przeprowadzić analizę wyników uzyskanych pomiarów oraz ich krytyczną interpretację. - - + - - - - - - - -
M_U003 Na postawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników student potrafi przeprowadzić ocenę przydatności danego materiału budowlanego do konkretnego zastosowania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student doskonali umiejętności pracy w grupie w celu wykonania zadania badawczego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Materiały instalacyjne

  W czasie trwania wykładu zaprezentowane zostaną tradycyjne jak i nowoczesne rozwiązania dotyczące instalacji stosowanych w budownictwie zarówno jednorodzinnym, wielorodzinnym czy przemysłowym.
  Zostaną omówione między innymi instalacje elektryczne, wodne, gazowe, wentylacyjne. Ponadto zostaną omówione inne instalacje ułatwiające wydajną i bezpieczną eksploatację współczesnych budynków mieszkaniowych, biurowych czy magazynowych. Będą to między innymi instalacja odgromowa, przeciwpożarowa, antywłamaniowa, oraz instalacje służące do transmisji danych.

 2. Spoiwa i betony

  Zajęcia poświęcone są nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania.
  W bloku dotyczącym spoiw i betonów omawiane są współczesne powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod wytwarzania gipsu, wapna i cementu. Przedstawione są rodzaje cementów, zasady ich klasyfikacji, podstawowe właściwości użytkowe i zastosowanie. Szczegółowo omówiona jest produkcja cementów powszechnego użytku z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Omówiono również klasyfikację i technologię wytwarzania betonów.

 3. Materiały termoizolacyjne

  W ramach wykładu omawiane są podstawowe rodzaje materiałów termoizolacyjnych i izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i otrzymywanie włóknistych (wełna skalna) i komórkowych (styropian, pianki) materiałów termoizolacyjnych. Omówiono przykładowe kruszywa lekkie i materiały izolacyjno-konstruckyjne (ABK, betony lekkie kruszywowe). Szczególną uwagę zwrócono na aspekt optymalizacji właściwości z punktu widzenia współczynnika przewodzenia ciepła oraz zakresów stosowania poszczególnych grup materiałowych.

 4. Ceramika budowlana

  W ramach bloku wykładu poruszane są zagadnienia:
  Tendencje rozwojowe w obszarze ceramicznych materiałów budowlanych i silikatów,
  Charakterystyka surowców stosowanych do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych i ich właściwości technologiczne
  Sposoby produkcji wyrobów ceramiki budowlanej
  Podział asortymentowy wyrobów ceramiki budowlanej z uwzględnieniem ich najważniejszych właściwości użytkowych oraz zastosowania
  Aktualne wymagania normowe dla wyrobów ceramiki budowlanej ściennej i dekarskiej oraz omówienie metod badań wybranych cech.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Podczas zajęć laboratoryjnych przedstawione zostaną zagadnienia odpowiadające tematom poruszanym podczas wykładów.
Ćwiczenia laboratoryjne podzielone zostały na pięć części.

Pierwsza z nich dotyczy badania podstawowych właściwości spoiw powietrznych i hydraulicznych. Poprzez wykonanie pomiarów wybranych właściwości użytkowych tych spoiw zaprezentowana zostanie problematyka związana z oceną, doborem i właściwym stosowaniem spoiw mineralnych.

W drugiej części przedstawione zostaną praktyczne aspekty projektowania betonów. Poprzez zaprojektowanie i wykonanie betonu o określonych założonych właściwościach przedstawione zostaną zagadnienia związane z racjonalnym doborem i optymalizacją składu i właściwości mieszanki betonowej. Podczas ćwiczenie zwrócona zostanie także uwaga na problem kontroli jakości składników oraz gotowego produktu.
Część czwarta obejmuje kontrolę podstawowych właściwości stwardniałego kompozytu cementowego. Podczas zajęć zostanie między innymi przeprowadzony pomiar wytrzymałości na ściskanie stwardniałego betonu. Zostaną omówione wymagania dotyczące odpowiedniego przygotowania próbki do pomiaru, przeprowadzenia samego pomiaru oraz interpretacji uzyskanych wyników.
W części piątej przedstawione zostaną metody badania podstawowych właściwości materiałów termoizolacyjnych, które to determinują zarówno miejsce jak i sposób ich użycia.
W części szóstej praktycznie zostanie przedstawiony odpowiedni dobór i sposób użytkowania podstawowych instalacji współczesnych budynków, zarówno mieszkaniowych jak i przemysłowych czy gospodarczych. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aspekt wykorzystania najnowszych i najbardziej przyjaznych środowisku technologii oraz na ergonomię i bezpieczeństwo ich użycia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ważoną z oceny z sprawdzianu wiadomości przed przystąpieniem do ćwiczenia oraz oceny ze sprawozdania wykonanego po skończonych ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010
Czasopismo “Szkło i Ceramika”
Czasopismo “Materiały Budowlane”
Czasopismo “Murator”
Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak