Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów CB1A_W08 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski CB1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium CB1A_U13 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających CB1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
Chłądzyński S. – Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium Warszawa 2008
Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-