Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CCB-1-402-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych CB1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków CB1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Umiejętności
M_U003 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach CB1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych CB1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K005 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CB1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych - - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K005 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Badanie w mikroskopie wysokotempwraturowym właściwości surowców i mas ceramicznych stosowanych w technologii ceramicznych materiałów budowlanych
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
6.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok= średnia arytmetyczna ocen poszczególnych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Gawlicki M.,Pichór W.,Brylska E.,Łagosz A.,malata G.,Małolepszy J. (red.),Nocuń-Wczelik W.,Petri M.,Pytel Z.,Roszczynialski W.,Stolecki J. – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008
•Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd.Geologiczne.
Warszawa 1991
•Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
•Sikora W.,Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd. AGH 1994
•Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN,Ceramika 1,Warszawa 1964
•Kubisz J., Babiński W.- Materiały do ćwiczeń z mineralogii. UWN-D AGH. Kraków 1995
•Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
•Praca zbiorowa red. B. Bieniasz: Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz
Rzeszów 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak